VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

AVTORSKA DELA
RUDIJA KLARIČA

PISAVA:  A-  A•  A+

24.06.2016

Tema:

RUDI KLARIČ - PONUDBA - NIZ SZV

BREZ PRETEKLOSTI NI PRIHODNOSTI

Vsebina

PRETEKLOST SLOVENIJE - SZV NA USB NOSILCU

17.05.2022

Rudi Klarič



PONUDBA AVTORSKIH DEL,

STVARITEV IN STORITEV

PRISTOPA Sem&vem®

 

CENIK

USB NOSILCI

PRETEKLOST SLOVENIJE

 

NIZ SZV ZGODOVINA

SLOVENK IN SLOVENCEV

V FILMSKIH FRESKAH

NA USB KARTICI

vsaka naročena SZV bo preporojena

Število slikovno zvočnih vsebin: 14

NAMEN:  

Nanizanko s prvotnim naslovom Zgodovina Slovencev v filmskih freskah sem zasnoval kot časovno filmsko potovanje od nastanka planeta Zemlja do današnjih dni. 

V kronološko prikazan potek razvoja življenja na ozemlju današnje Slovenije so vpeta sočasna najbolj značilna svetovna dogajanja, ki pričajo o razvoju človeštva.

Prvih dvanajst filmov sem končal leta 1983, leta 1992 pa sem dodal še trinajstega in štirinajstega in naslov niza spremenil v Zgodovina Slovenk in Slovencev v filmskih freskah.

Spremenjeni naslov je posledica mojega spoznanja, kakšen nesmisel je fanatično prizadevanje za enakost oziroma enakopravnost obeh spolov. Prav iz lepote in bogastva različnosti obeh spolov namreč izhajata naravni in vestni smisel življenja na planetu Zemlja. Iz pravice do različnosti izhajajo tudi različne naravne življenjske potrebe in pravne možnosti obeh spolov.

OPOZORILO:

Če Tvoja pamet od gledanja pričakuje vrhunski tehnični dosežek, morda celo učinek risanke ali hollywoodski oziroma čustven ali verski pristop, bo ob spremljanju vsakega mojega filma zagotovo bridko razločarana. Namesto čustvenega energijskega polja iz vseh vsebin pristopa Sem&vem® izhaja (s)miselno energijsko polje čiste vesti in čiste narave.

Kadar tem vsebinam posvečaš pozornost, v prostoru in svojem telesu soustvarjaš nečustveno (s)miselno energijsko polje čiste vesti in čiste narave. Če vsebino spremljaš prisebno – v stanju brez misli – začutiš božansko prijetnost duhovnega življenjskega sporočila.

V treznem stanju zmoreš moje slikovno zvočne predstave uporabljati kot vestno (nečustveno) orodje za samopomoč za:

• spodbujanje samodejnega naravnega samozdravljenja organizma •

• pospeševanje lastnega osebnostnega razvoja •

 

ZGODOVINA SLOVENK IN SLOVENCEV

V FILMSKIH FRESKAH (ZSFF)

VSEBINE NIZA

vsaka naročena SZV bo pred dobavo

avtorsko vsebinsko in tehnično preporojena

 

DVD-ZSFF 1: PLAMENICA ŽIVLJENJA • 1.2 - 39’42”

3 milijarde let > od začetka življenja na Zemlji do pred 35.000 leti

PRVA ŠIVANKA

Razvoj življenja na Zemlji od prve iskre življenja do nastanka rastlin, živali, človeka.

Najstarejši doslej najdeni sledovi bivanja in delovanja človeka na območju današnje Slovenije pred 150.000 leti.

Najstarejša doslej najdena šivanka na svetu je bila izdelana na ozemlju današnje Slovenije.

Čas Neandertalcev.

Osebna slikarska sporočila oziroma spoznanja Homo Sapiensa na stenah votlin.

Na območju današnje Slovenije je bila najdena tudi koščena piščal, eno najstarejših doslej odkritih glasbil v svetovnem merilu.

DVD-ZSFF 2: VELIKA TEKMA • 1.2 - 43’17”

30.000 let > od zadnje velike ledene dobe do prvih izdelkov iz bakra

MOČ - OBLAST - PLEN

Po štirih velikih ledenih dobah se je podnebje ustalilo, začele so se prve stalne naselitve.

Človeški rod je začel postajati gospodar rastlinskega in živalskega sveta.

Začenjala se je velika tekma najrazvitejše pameti in njenih možganov za ozemlje, moč, oblast, plen, naravna bogastva, premoženje.

Ostanki iz časa prvih stalnih naselitev na slovenskem ozemlju dokazujejo visoko duhovno moč in izjemno stopnjo ustvarjalnosti prvih naseljencev.

DVD-ZSFF 3: ČEMU ŽIVETI • 1.2 - 44’00”

1.700 let > od bakrene dobe do prodora Keltov v naše kraje

KDO ALI KAJ SEM JAZ, KI IMAM DUŠO IN TELO

Najbolj duhovno prebujeni in ustvarjalni ljudje v Evropi, Indiji in na Kitajskem se že sprašujejo: Čemu sploh živi človek?

Kdo ali kaj sem jaz, ki imam dušo in telo?

Pred 4000 leti so na Ljubljanskem barju živeli mostiščarji, ki po duhovni prebujenosti, modrosti in ustvarjalnosti sodijo v vrh tedanje Evrope.

Znali so že vlivati in oblikovati baker.

Sosednji Italci so polagoma nadvladali Etruščane in prevzeli razvojno pobudo na Apeninskem polotoku.

So Slovani Etruščani?

DVD-ZSFF 4: LOGIKA GIBANJA • 1.1 - 42’05

700 let > od prihoda Keltov do odhoda Rimljanov

ČAS ILIRSKIH GRADIŠČ

Prebivalci današnje Slovenije so v petih stoletjih železarske proizvodnje, ob sijajni grški soseščini, ustvarili samosvoj način življenja in pomembne kulturne dosežke.

Pred približno 2300 leti so Kelti začeli prodirati v bogat in z obzidanimi gradišči utrjen ilirski svet.

Pred približno 2000 leti je tudi današnje slovensko ozemlje postalo del Rimske vladavine.

Krepijo se močne naselbine: Celje, Ljubljana, Ptuj.

V 4. stoletju je postalo krščanstvo državno verstvo Rimskega imperija.

DVD-ZSFF 5: ŽIVA VODA • 1.1 - 43’14”

400 let > od razpada Rimskega imperija do ponovne prevlade krščanstva

ZMAGA KRŠČANSTVA - PORAZ NARAVNOSTI

Razpad Rimskega imperija, obdobje selitve narodov.

Konec 6. stoletja so današnje območje avstrijske Koroške naseljevali Slovani – Karantanci v svoji državi Karantaniji.

V 8. stoletju so si Franki podredili Karantanijo, Karantanci pa so morali hkrati s frankovsko nadoblastjo sprejeti tudi krščanskega boga.

Sledilo je pretežno nasilno pokristjanjevanje Slovenk in Slovencev – bratomorna vojna, ki jo ne bi smeli pozabiti, dokler ne bomo do dna razumeli takratne grozljive izkušnje s pregonom starih bogov in prihodom novega.

Z naravo tesno povezani poganski običaji so polagoma dobivali krščanska imena. Nekateri so se uspeli ohraniti.

Ohranilo se je tudi prastaro izročilo o živi vodi, zdravilu proti vsem boleznim.

DVD-ZSFF 6: KNEŽJI KAMEN • 1.1 - 43’26”

600 let > obdobje ustoličevanja na Gosposvetskem polju

SPOŠTOVANJE VESTNOSTI IN PRAVIČNOSTI

600 let so Karantanci na Gosposvetskem polju ohranjali narodnostno vitalnost in samostojnost z obredom ustoličevanja nemških knezov, ki so tedaj vladali slovenski deželi.

Ob vsakokratnem ustoličenju so morali nemški vojvode Kosezom, predstavnikom ljudstva, v slovenskem jeziku priseči, da bodo nepodkupljivi, pravični sodniki in da bodo branili deželo.

Človečno veličino obreda na knežjem kamnu je najprej povzela francoska, potem pa tudi ameriška politična kultura in je danes temelj pojma z imenom demokracija.

Krščanska miselnost je postajala vse bolj vplivna in je prevzemala odločilno vlogo pri razvoju slovenske kulture in umetnosti.

V svetovnem merilu v to obdobje sodi čas nastajanja in vzpona islama in 200 let križarskih vojn med krščanstvom in islamom.

DVD-ZSFF 7: MRTVAŠKI PLES • 1.1 - 43’39”

200 let > od začetka turških vpadov do prvih knjig v slovenskem jeziku

V STISKI SE BUDI DUHOVNA MOČ

Obdobje turških vpadov in kmečkih uporov na slovenskih tleh.

Čas preganjanja ustvarjalnosti, obsojanja čaranja in čarovnic, sežiganja na grmadah, inkvizicijskega nasilja.

Martin Luther je začel z reformacijo.

Leta 1550 je prvi slovenski pisatelj Primož Trubar napisal prvi slovenski knjigi, Abecednik in Katekizem.

Verski boji so pretresali vso Evropo.

Turki so pustošili in morili tudi na Slovenskem.

Sredi 15. stoletja so Celjski grofje zasedli evropski oblastniški vrh, a niso bili kos spletkam tedanje visoke fevdalne politike.

Sedež najvišje oblasti v Evropi se je iz Slovenskega ozemlja spet premaknil v tujino, k Habsburžanom.

DVD-ZSFF 8: SPET TRTE SO RODILE • 1.1 - 43’08”

200 let > od začetka slovenske književnosti do francoske revolucije

SOOČANJE VESTI - PAMETI - NARAVE

Obdobje reformacije in protireformacije.

Slovenski protestantski podjetniki so morali bežati na tuje, kjer so – namesto na domačih tleh – pospeševali razvoj.

V Angliji so že sredi 16. stoletja v vrhovih oblasti prevladale posvetne moči, kar je opazno pospešilo razvoj.

Valvasor je v Slavi Vojvodine Kranjske napisal, da je slovenska dežela rodovitna in bogata z rudami, a da slovensko ljudstvo vseeno kruha strada …

Z garaškim delom dosežen dobiček je odtekal na tuje in za vojsko, bogateli pa so tudi domači podjetniki.

V evropskem okviru je bil to čas Kopernika in Galiea, Marije Terezije, Jožefa II. ter obdobje francoske revolucije.

V tem času se je rodila in neustavljivo krepila slovenska književnost.

DVD-ZSFF 9: ZA HLAPCE ROJENI • 1.1 - 43’12”

150 let > od Marije Terezije do Ivana Cankarja

ŽELEZNA CESTA V KOMUNIZEM

Čas Beethovna, Goetheja, Linharta, Vodnika, Darwina, Prešerna, Napoleona in Ilirskih provinc.

Obdobje fevdalizma je izzvenevalo tudi za slovenske tlačane.

Prva železnica – železna cesta – je povezala Dunaj, Maribor, Celje, Ljubljano in Trst.

Porajala in razraščala se je nova, pri najrevnejših upanje porajajoča miselnost – komunizem.

Ivan Cankar poskuša Slovenkam in Slovencem prebujati zavest:

»Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal za vekomaj, ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan. Za hlapce rojeni ... vzgojeni za hlapčevanje ...!«

DVD-ZSFF 10: NABRUSIMO KOSE • 1.1 - 43’00”

20 let > od Avstro-Ogrske do Kraljevine SHS

KAJ JE VEČ – NAROD ALI KOMUNIZEM ?

To je obdobje, v katerem se je slovenski rod vse bolj upiral vse hujšemu pritisku nemške govorice.

Spopad med nemškim oblastništvom in slovensko izvirnostjo je bil dolgotrajen in nepopustljiv.

Čas je porušil turški imperij.

Slovenski kmetje so zaradi vse hujše revščine odhajali na delo v rudnike po vsej Evropi in se izseljevali v Ameriko.

Obdobje prvih delavskih uporov in stavk.

Oktobrska revolucija je uzakonila nasilje kot sredstvo za reševanje življenjskih težav in nesporazumov.

Tudi slovenske proletarce je že navduševal krvoločni revolucionarni požar rdečega vzhoda: »Bratje, nabrusimo kose.«

DVD-ZSFF 11: PREČUDEN CVET • 1.1 - 44’00”

25 let > od Kraljevine SHS do SFRJ

PORAZ NARODA - ZMAGA KOMUNIZMA

Po prvi svetovni vojni je razpadla avstro-ogrska monarhija.

Zmagovalci so slovensko ozemlje razkosali v štiri države.

Glavnina slovenske dežele je ostala v kraljevini Jugoslaviji oz. kraljevini SHS.

Na plebiscitu leta 1920 so se volilci z območja sedanje avstrijske Koroške z večino vsega nekaj sto glasov odločili za življenje pod Avstrijo.

Sledilo je obdobje Mussolinija in Hitlerja kot odziv fašizma in nacizma na porajanje in krepitev Leninovega in Stalinovega komunizma.

V kraljevini Jugoslaviji so leta 1941 komunisti izvedli demonstracije proti sklenitvi pogodbe z Nemčijo, sledil je Hitlerjev napad na Jugoslavijo.

Ob boju proti fašističnim in nacističnim zavojevalcem je v Sloveniji potekala tudi državljanska vojna med branilci cerkve in demokracije in oboževalci enoumne komunistične vladavine.

DVD-ZSFF 12: SVETOVNO PRVENSTVO • 1.1 - 40’33”

37 let > ocena enopartijskega sistema in napoved njegovega konca

VLADAVINA BREZVESTNOSTI IN NENARAVNOSTI

Po 2. svetovni vojni je Slovenija ostala v Jugoslaviji oziroma je postala del SFRJ.

Na videz je vladala ljudska oblast, a vsi vzvodi oblasti so bili dejansko v rokah komunistov, združenih v KPJ.

Ta del zgodovine Slovenk in Slovencev v filmskih freskah opisuje slabosti enopartijskega komunističnega sistema v Sloveniji in napove njegov neizbežni konec.

Življenje je brezobzirno razrušilo tisto, kar so zgradili tisti, ki so si prizadevali predvsem za ohranjanje svojih predpravic oziroma pridobitev v času enoumja vladavine brezvestnosti.

Za življenje so pomembni le tisti, ki utirajo pot vsemu življenju, pa naj so to Slovenci, Japonci, Afričani ...

Zmagovalec svetovnega prvenstva je lahko le človečnost, ki je vestno razumevanje in spoštovanje človekovih pravic in svobodne ustvarjalnosti.

DVD-ZSFF 13: SLOVENIJA NOVA DRŽAVA - 41’14”

11 let > od smrti maršala Jugoslavije do odhoda jugoslovanske vojske

ZMAGA NARODA NAD KOMUNIZMOM

Potem, ko so se volilke in volilci Slovenije 23. 12. 1990 na plebiscitu odločili za ločitev od komunistično vodene SFRJ, je Slovenija 25. junija 1991 razglasila neodvisnost in postala nova država na zemljevidu sveta.

Komunistom absolutno podrejena Jugoslovanska ljudska armada je hotela s silo doseči, da bi Slovenija še naprej ostala v Jugoslaviji.

Zaradi izjemno odločnega in enotnega pogajalskega, policijskega in vojaškega delovanja protikomunistično usmerjenih Slovenk in Slovencev se je morala JLA do zadnjega vojaka in z vso oborožitvijo umakniti iz Slovenije.

V tej vsebini o slovenski osamosvojitveni vojni pripovedujejo Janez Janša, Jelko Kacin, Milan Kučan, dr. France Bučar, Igor Bavčar in Lojze Peterle.

DVD-ZSFF 14: KRIŽEV POT • 1.1 - 17’00”

UMETNIŠKI VTIS PODZAVESTI IN NADZAVESTI

Glasbena filmska impresija – dokumentarni filmski posnetki iz novejše slovenske in svetovne preteklosti se prepletajo s posnetki postavljanja skulpture Kristusa (izdelka slovenskega kiparja Staneta Jarma) leta 1991 ob Krimski jami.

Do razkrinkanja zločinov slovenskega komunizma po osamosvojitvi Slovenije je bila ta jama eno od mnogih prikritih grobišč žrtev druge svetovne vojne oziroma nasilja vladavine komunističnega enoumja v Sloveniji.

Vsebino glasbeno spremljata pianist dr. Igor Dekleva in pianistka Alenka Dekleva.

•••​

KAKOVOST ZVOKA IN SLIKE DOTIČNIH SLIKOVNO ZVOČNIH VSEBIN TEHNIČNO NI PRIMERLJIVA 

S KAKOVOSTJO SODOBNIH IZDELKOV 

SO PA VSEBINE – KOT DELA ČISTE VESTI – NEPRECENLJIVE IN NADČASOVNE

•••

 

NAVODILO ZA SAMOPOMOČ

ZA SOUSTVARJANJE

ENERGIJSKEGA POLJA

ČISTE VESTI IN ČISTE NARAVE 

V TVOJEM PROSTORU IN TELESU

LAHKO UPORABIŠ KATERO KOLI

DVD VSEBINO PRISTOPA

Sem&vem®

ČE JE USB NOSILEC IZDELAN NA TVOJE IME

•••

ko hočeš soustvarjati energijsko polje čiste vesti in čiste narave 

• moraš vsako SZV pristopa Sem&vem® spremljati brez družbe • 

• v stanju brez misli •

• če hočeš o vsebini premišljevati •

• najprej ustavi predvajanje •

• zatem premišljuj o vsebini •

• po zaključenem premisleku ••• spremljaj predstavo naprej •

• ni nujno, da si ogledaš vsebino vsakokrat v celoti •

• trajanje spremljanja vsebine določiš po občutku •

• občutek izostriš na prireditvah Sem&vem®

• tam dobiš tudi odgovore na vprašanja •

•••

za globinsko sproščanje telesa po ogledu vsebine

obstaja govorno vodenje SZP-S1-PRIJETNOST

uporabiš lahko izvedbo v trajanju 20', 25', 30'

POVEZAVA > PREBUJEVALNICA DOMA

 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.