VHODNA VRATA

Iskalnik

Polica

NEODVISNI
KOMENTARJI
politični zapor

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebine police:

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

24.06.2016

Tema:

POLITIČNI ZAPOR

Prizor iz nanizanke ZGODOVINA SLOVENK IN SLOVENCEV V FILMSKIH FRESKAH

Vsebina

140. DAN - VPR - SODNA VEST

07.11.2014

Rudi Klarič

ŠARLATANSTVO IN ŠUŠMARSTVO

Se zgodi, da dobim vprašanje, ki vsebuje že tudi odgovor. To je eno od takih:

“Neki avstrijski pravni strokovnjak je izjavil, da ga v sodnem postopku zoper Janeza Janšo preseneča ogromna količina dokaznega gradiva. Tudi odločitev, s katero je slovensko Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo po varstvu zakonitosti, so tipkali kar mesec dni, najbrž obsega za celo knjigo poštenemu človeku nedoumljivega utemeljevanja. Meni to deluje šušmarsko in šarlatansko. Kakšna bi morala biti sodna praksa, če bi šlo za vestno delovanje sodišča?”

Poskusil bom odgovoriti s primerjavo brezvestne in vestne sodne prakse. Moja vest mi pravi, da so nazorni pokazatelji brezvestne sodne prakse:

 • če sodišče na katerikoli stopnji sodnega postopka ni izkazalo in v postopku nedvoumno tudi dokazalo svojega prednostnega interesa za učinkovito varovanje z ustavo zagotovljenih temeljnih človekovih pravic; 
 • brezvestno ravna sodišče, če aktivno ne upošteva domneve nedolžnosti, pač pa jo obide ali opusti;
 • brezvestno je, če se sodišče odloči za sojenje o zadevi, za katero obstajajo izključno samo indici (podtikanja), ni pa trdnih dokazov;
 • brezvestno delo sodišča dokazuje tudi prepičlo, preobsežno, pristransko zavrženo ali pristransko izbrano dokazno gradivo;
 • brezvestna je tudi utemeljitev sodnega sklepa oziroma sodbe, če je vsebina utemeljitve pomanjkljiva, preobsežna, zavajajoča, nelogična, pristranska ali povprečnemu človeku delno ali v celoti nerazumljiva;
 • premalo ali preveč časa trajajoči sodni postopki tudi opozarjajo na sum brezvestnega dela sodišča;
 • brazvestna je obsodba, ki ne vsebuje niti enega samega trdnega dokaza za očitano kaznivo dejanje in je utemeljena izključno samo na indicih (slutnjah) oziroma sklepanju sodišča.

Produkt zgoraj opisanega nevestnega sojenja je sodba, ki pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic. Prav vsak od navedenih pokazateljev brezvestnosti zadošča za utemeljen sum, da je nek sodni postopek potekal nestrokovno, nepravično ali nepošteno, z eno besedo – brezvestno, in ga je potrebno razveljaviti. Če je v nekem sodnem postopku prisotnih ve荠naštetih pokazateljev, je to lahko tudi dokaz za naklepni zločinski način sojenja, ki je kaznivo dejanje.

Kako bi potekalo sojenje po vestni sodni praksi?

 • na vseh ravneh sojenja mora biti izkazan in dokazan prednostni interes sodišča za učinkovito varovanje z ustavo zajamčenih temeljnih človekovih pravic in svoboščin;
 • sojenja sploh ne sme biti, če za očitano kaznivo dejanje ni trdnih dokazov oziroma če obstaja samo naklepanje tožilstva oziroma tožeče stranke in bi bila možna sodba samo na osnovi sklepanja sodišča;
 • prednostno upoštevana mora biti domneva nedolžnosti, še posebej v primeru, ko obstajajo samo posredni, dvoumni oziroma indični (namišljeni) “dokazi” za očitano kaznivo dejanje;
 • v primeru vestnega razsojanja o varstvu zakonitosti je OPROSTILNA utemeljitev enostavna, kratka, jasna in vsakomur razumljiva – na primer: ker v zadevi obstajajo samo indični dokazi, je obsodba neutemeljena in je bila v postopku obsojencu kršena temeljna človekova pravica do zakonitega, poštenega, pravičnega in smiselnega (vestnega) sojenja; sklep: temeljno sodišče je dolžno postopek ustaviti zaradi pomanjkanja dokazov, saj bi sodni postopek brez trdnih dokazov pomenil nespoštovanje ustave;
 • v primeru vestnega razsojanja o varstvu zakonitosti, bi bila ZAVRNILNA utemeljitev enostavna, jasna in vsakomur razumljiva – na primer: sodišče je v postopku na vseh stopnjah izkazalo in dokazalo prednostni interes za varovanje temeljnih ustavnih pravic obsojenca; obsodba je utemeljena na neposrednih in neizpodbitnih dokazih, ki nedvoumno dokazujejo, da je obsojenec na dokazanem kraju, v dokazanem času, na dokazan način, dokazani osebi obljubil, da bo za dokazan znesek v dokazani valuti storil dokazano dogovorjeno kaznivo dejanje; ker nobena stopnja sodišča ni kršila nobenega zakona niti ustave, se obsojenčeva zahteva po varstvu zakonitosti zavrže.

Če je utemeljitev preobsežna, prezapletena in obrazložena tako, da pravno neizobraženemu, a logično razmišljajočemu človeku ni razumljiva, obstaja velika verjetnost bodisi za uporabo ustavno nedopustne sodne prakse, za nestrokovnost ali nesposobnost piscev utemeljitve, ali utemeljen sum za koruptivno ravnanje sodišča.

MOJA VEST MI PRAVI:

V primeru Janeza Janše so vse stopnje sodišča nesporno izkazale in dokazale prioritetni interes za obsodbo obdolženca. V ta namen so prezrle z ustavo zajamčene pravice obdolženca in uporabile protiustavno sodno prakso iz časa vladavine brezvestnosti. Po tej sodni praksi je bilo sodišče dolžno prednostno iskati načine, kako obsoditi nekoga, ki vladajoči stranki ni pogodu. 

Sodnice in sodniki Vrhovnega sodišča RS so se po moji oceni v zadevi Janez Janša osmešili in osramotili s tem, da so na 74 straneh na brezvesten način zavrgli zahtevo obsojenca po varstvu zakonitosti. Z nepotrebnim odlašanjem odločitve in količino popisanega papirja v nobenem primeru ni mogoče prikriti brezvestnega načina vodenja sodnega postopka, katerega posledice so sodno šušmarstvo in šarlatanstvo. 

fotografije so iz osebnega filmskega in foto arhiva rudija klariča 

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.