Predali - Police - Okna

Iskalnik

Polica

ZAVOD VEST
PROSTOVOLJSTVO

PISAVA:  A-  A•  A+

24.08.2017

Tema:

PROGRAM DELOVANJA ZA LETO 2017

VEST JE IZVOR DUHOVNE MOČI

Vsebina

PROGRAM DELOVANJA ZA LETO 2017

Zavod Vest

zavod za raziskovanje izvora • pomena • načinov udejanjanja vesti

V skladu z 9. in 18. členom Akta o ustanovitvi Zavoda Vest, Statutom Zavoda Vest in  Dolgoročnim vsebinskim načrtom razvoja ustanovitelja Zavoda Vest Rudija Klariča, je svet Zavoda Vest na 14. sestanku 0015/2016 dne 5. 12. 2016 sprejel

PROGRAM DELOVANJA ZA LETO 2017

Uvodna opomba: Program delovanja ZV za leto 2017 je prepis vseh tistih točk programa ZV iz leta 2016, ki bodisi še niso v celoti uresničene, ali pa potekajo kontinuirano, ker imajo značaj trajnostnih projektov.

UVOD USTANOVITELJA

Preteklost in sedanjost človeštva dokazuje, da neprimerno hitreje napredujejo skupnosti, ki prej dojamejo in praktično uporabijo pomen novih, še ne široko uveljavljenih odkritij in spoznanj. Védenje o vesti je še tako zelo sveže, novo in občutljivo, da ga je potrebno skrbno negovati in varovati, da bo zrastlo v mogočno drevo, v čigar senci bo slovenski rod lahko varno užival najbolj zdrave in plemenite ustvarjalne pridobitve človeka. Temeljno ljubiteljsko, strokovno, humanitarno in prostovoljsko izhodišče ustanovitve Zavoda Vest je dejstvo, da je raziskava izvora in praktičnega pomena vesti dejavnost trajnostnega pomena.

Program delovanja Zavoda Vest v letu 2017 in tudi v prihodnjih letih je trajnostnega pomena ne samo za Slovenijo pač pa tudi za človeštvo. Program izhaja iz načrtne novinarske raziskovalnosti izvora in pomena vesti v več kot 70 državah, na vseh celinah in temelji na javnem interesu, ki izhaja iz delovanja vladavine prava vladnih organizacij in trajnostnega razvojnega delovanja Zavoda Vest, kot humanitarne, prostovoljske, nevladne ustanove.

Deklarirani namen Vlade RS in njenih organizacij je v Sloveniji spodbujati in podpirati visoke etične standarde. Ustanovni namen Zavoda Vest pa je v skladu s svojim aktom o ustanovitvi in statutom spodbujati in podpirati delovanje čiste vesti. Program delovanja Zavoda Vest izhaja iz bistvene razlike med etiko in vestjo:

etika izhaja iz stroke oziroma vsebinskega področja, zato je omejena na stroko in je za vsako stroko oziroma področje različna; lahko je pravniška, zdravniška, krščanska (katoliška, protestantska, pravoslavna ...), muslimanska, budistična, hinduistična, ideološka ... Za različne dejavnosti in stroke je etika različna, kar za VEST ne velja. VEST je v svojem bistvu in po izvoru enaka za vse človeštvo. Druži narode, verstva, ljudi - ne glede na starost, spol, stroko, politiko, dejavnost, raso, ljubiteljsko ali poklicno kulturo ... Vsaka etika bi morala biti utemeljena na enakem razumevanju izvora in pomena vesti. Potem bo odveč vojskovanje med osebami, narodi, ideologijami, verstvi, politikami, kulturami ...

Ustanovno in delovno poslanstvo Zavoda Vest je ljubiteljsko in poklicno raziskovanje izvora, pomena in načinov udejanjanja VESTI. Tovrstno delovanje odpira možnost učinkovitega sodelovanja med Zavodom Vest kot nevladno organizacijo in vladnimi organizacijami. S svojim načinom delovanja Zavod Vest načrtno izpolnjuje vrzel, ki nastaja tudi takrat, kadar vladne organizacije sicer delujejo na etičen, pravni, strokoven ..., ne pa tudi na human vesten način.

Vestno delovanje javne službe pomeni, da so odgovorne osebe dolžne iskati najbolj enostavne, najhitrejše, najbolj učinkovite pravne poti za podporo legitimnemu hotenju vsake osebe, ustanove oziroma skupnosti, ki ji dotična javna služba služi. Zaradi zaprisežene obveznosti vestnega ravnanja je Vlada RS dolžna moralno in materialno podpirati dejavnost Zavoda Vest še posebej zato, ker je Zavod Vest edina ustanova v RS, ki je ustanovljena z izrecnim namenom raziskovanja izvora in pomena vesti v vsakdanji praksi. Da bi ZV svoj načrt delovanja lažje in hitreje uresničil, potrebuje moralno in denarno podporo vseh, ki si organizirano prizadevajo za dobrobit Slovenije in človeštva. Na osnovi tega programa delovanja in javne prisege odločujočih, Zavod Vest pričakuje aktivno moralno in denarno podporo Vlade RS in vseh njenih ustanov pri uresničevanju tega programa.

UVOD DIREKTORICE

Predlagateljica sem program delovanja za leto 2017 (v nadaljevanju: Program) pripravila na osnovi dolgoročnega ustanoviteljevega načrta, ki ga je na 7. dopisnem sestanku sveta Zavoda Vest (v nadaljevanju tudi: SZV) dne 31. 12. 2012 obravnaval in sprejel SZV in je bil dokumentiran z zapisnikom številka 0007/2012, vpisanim pod arhivsko številko N1-ZV-30/2012. Delovanje ZV je trajnostne narave. Zato je tudi program delovanja ZV v letu 2017 nadaljevanje v prvem mandatu začetega izvajanja ustanoviteljevega Dolgoročnega vsebinskega načrta razvoja dejavnosti Zavoda Vest.

Izvajanje programa poteka na naslednji način:

 1. vsebinsko izvajanje programa vodi ustanovitelj
 2. organizacijsko, administrativno in finančno izvajanje programa vodim direktorica ZV
 3. nadzor nad skladnostjo izvajanja programa s sprejetim dolgoročnim in letnim načrtom izvaja predsednica SZV v sodelovanju s članico SZV in morebitnimi novimi članicami in člani SZV.

Podpisnica tega delovnega načrta bom tudi v tem mandatu nadaljevala s prizadevanji, da zagotovim sredstva preko javnih razpisov, donatorjev, in ostalih zakonitih možnosti, ki bodo ZV omogočile vsebinsko, kadrovsko in tehnično izvedbo tega delovnega načrta. Tehnična in vsebinska osnova vseh projektov ZV je pristop Sem&vem®, ki ga je ustanovitelj razvil z namenom koherentnega (med seboj dopolnjujočega se) povezovanja in sodelovanja življenjskega sporočila čiste vesti in čiste narave. Edinole sinergijsko sodelovanje obeh ustvarja delovno in življenjsko vzdušje - energijsko polje - ki je koristno za zdravje, ustvarjalnost in trajnostni življenjski uspeh vseh sodelujočih. Uporaba pristopa Sem&vem® poteka organizacijsko v okviru Konzorcija Sem&vem®, ki zagotavlja javno dostopnost vseh orodij sistema Sem&vem®. Konzorcij sestavljajo Cultura Europaea d.o.o., Zavest d.o.o. in Zavod Vest. Vsebina in način sodelovanja sta opisana v dokumentu POMEN MISELNOSTI, ki je priloga temu delovnemu načrtu.

Delovanje ZV v letu 2017 bo prednostno posvečeno vesebinski podpori vsem, ki si bodo prizadevali, za lažji in hitrejši prehod iz brezvestnega načina mišljenja v miselnost, ki izhaja iz koherentnega načina sodelovanja čiste vesti in čiste narave. Organizacijski in finančni okvir delovanja bo izhajal iz smotrnega povezovanja ljubiteljskih in poklicnih kulturnih dejavnosti. Delo bo prednostno potekalo po načelu prostovoljstva. Način financiranja dejavnosti ZV izhaja iz dejstva, da zmore vestno sodelujoča ljubiteljska in poklicna kultura najbolj učinkovito pospeševati duhovno rast osebe in skupnosti. Zato je dejavnost ZV, kot vez med ljubiteljskimi in poklicnimi kulturnimi dejavnostmi, za trajnostni razvoj Slovenije nepogrešljiva na vseh področjih življenja - v denarništvu, zdravstvu, športu, šolstvu, raziskovalnosti, novinarstvu, politiki ...

Ta Program je pripravljen na osnovi priznanega statusa javnega pomena, odločba Ministrstva za kulturo št. 0140-54/2013/34 z dne 22. 12. 2015. Program ZV bo v celoti izvedljiv izključno samo v primeru, da bo pri realizaciji lahko računal na dejavno podporo tistih vladnih institucij in ministrstev, ki imajo hotenje in možnost denarno in moralno podpreti trajnostno delovanje, ki je načrtovano v programu trajnostnega delovanja ZV in bo delno uresničeno v letu 2017. Poglavitni načini za izvajanje kulturne dejavnosti v programu delovanja ZV se iz leta 2016 nadaljujejo v leto 2017 in bodo:

 • multimedijske prireditve avtorja pristopa Sem&vem®
 • multimedijske predstave z uporabo izuma Prebujevalnica®
 • dela čiste vesti
 • Naravnik® - priročnik za koherentno uporabo čiste vesti in čiste narave
 • glasbene stvaritve čiste vesti in ustvarjalno grafično oblikovanje
 • izdelava slovarja pristopa Sem&vem® energijska posebnost slovenskega jezika – vestno vodenje izrazoslovja za duševno in telesno zdravje in osebnostni razvoj.

Več o načinih in orodjih pristopa Sem&vem® v prilogi - UPORABNIŠKI PRIROČNIK Sem&vem®.

V nadaljevanju predstavljam Program delovanja ZV po projektih.

I.

Projekt MELODIJA VESTI - multimedijske prireditve

Osnovni del projekta MELODIJA VESTI sestavljajo po dve uri trajajoče multimedijske prireditve Rudija Klariča.

V sodelovanju s podjetjem za informiranje • izobraževanje • znanost • kulturo • umetnost Cultura Europaea, d.o.o., bo ZV tudi v letu 2017 organiziral predvidoma 156 (torki, četrtki, sobote) multimedijskih prireditev, ki bodo potekale redno po urniku - trikrat tedensko - v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu.

Pomožni del projekta MELODIJA VESTI bo potekal priložnostno načrtovano v odvisnosti od vsebinskega interesa posameznih ustanov pod pogojem, da zagotovijo za prireditev primeren prostor.

Namen projekta je nazorno seznanjanje javnosti in zainteresiranih oseb o možnostih praktičnega ustvarjanja delovnega in življenjskega vzdušja čiste vesti in čiste narave s sistemskim načinom uporabe storitev, izdelkov in stvaritev čiste vesti.

Del prireditve bo obsegal prikazovanje avtorjevih DVD del čiste vesti izbranih glede na namen posamezne prireditve. Seznam razpoložljivih del je dostopen na spletni strani www.semvem.com v predalu z napisom RUDI KLARIČ.

Skupni namen prireditev je spodbujanje za pomembnejšo vlogo vesti v življenju in delovanju osebe in skupnosti.

Praviloma so prireditve namenjene naslednjim temam:

ZGODOVINA VESTI, ENERGIJSKO POLJE ČISTE VESTI, VEST IN PRAVO, VEST IN NARAVA, VEST IN ČUSTVA, VEST IN SPOLNOST, VEST IN ZVESTOBA, VEST IN ZDRAVJE, VEST IN HRANA, VEST IN DENAR, VEST IN ČAST, VEST IN ZNANJE, VEST IN VZGOJA, VEST IN DRUŽBA, VEST IN VODENJE.

Vse multimedijska prireditve na temo energijskega polja čiste vesti in čiste narave praviloma obsegajo avtorjevo vodenje, komunikacijo s prisotnimi, odgovore na vprašanja in ponazoritev urjenja za krepitev duhovne moči in prisebnosti.

V kolikor bo med zainteresiranimi osebami ali ustanovami obstajalo zanimanje in financiranje za poglobljeno obdelavo katere od naštetih ali za dodatne teme, bo ZV organiziral tudi izdelavo DVD vsebine na izbrano temo.

Temeljno tehnično in vsebinsko osnovo za izdelavo DVD vsebin in multimedijskih predstav bo predstavljala zbirka cca 100 ustanoviteljevih filmov, ki jih ima v posesti javni zavod RTV Slovenija. Ti filmi v sprejemljivi tehnični kakovosti trenutno še ne morejo biti dostopni niti javnosti niti ZV, saj dotični javni zavod zanje še ni uredil materialnih avtorskih pravic. Ker gre za dela čiste vesti, si bo ZV prizadeval, da bi bila celotna zbirka čimprej kakovostno digitalizirana in glede materialnih avtorskih pravic urejena tako, da bi postala dostopna javnosti.

II.

Projekt Prebujevalnica® - multimedijske predstave

Prebujevalnica® je izum s tehničnim nazivom Izoliran multimedijski prostor, za katerega je Urad RS za intelektualno lastnino izumitelju Rudiju Klariču 31. 3. 2015 podelil patent št. 24480.

Izoliran multimedijski prostor z uporabniškim imenom Prebujevalnica® je z otvoritvijo dne 7. 7. 2016 postal temeljno sredstvo za trajnostno doseganje ustanovnih ciljev ZV.

Na 14. Mednarodni razstavi inovacij ARCA 2016, kjer je bilo predstavljeno 180 inovacij iz Hrvaške, BiH, Srbije, Slovenije, Kitajske, Irana, Poljske in Romunije je bil predstavljen izum Izoliran multimedijski prostor – Prebujevalnica® slovenskega izumitelja Rudija Klariča, ki je za izum Prebujevalnica® prejel bronasto medaljo. Prebujevalnica® je bila prepoznana kot izum, ki bo pomembno vplival na razvoj človeštva.

Prebujevalnica® je namenjena pospeševanju miselne preobrazbe z namenom lažjega razumevanja pomena koherentnega odnosa vesti in narave.

Po patentu izdelan prostor, skupaj z multimedijskimi predstavami v njem, je namenjen za uporabo po eni sami osebi naenkrat.

V Prebujevalnici je mogoče na izviren tehnični, oblikovni in vsebinski način zagotavljati pozitivno vzdušje, ki ga poraja koherentno energijsko polje čiste vesti in čiste narave. To vzdušje uporabnici in uporabniku služi kot informacijska in energijska podpora za hitrejše in lažje doseganje vestnih oziroma človečnih hotenj.

Prebujevalnica® služi za lažje, hitrejše in bolj učinkovito:

Prebujevalnica® služi za lažje, hitrejše in bolj učinkovito:

 • pospeševanje vestnega delovanja in sodelovanja za dobrobit Slovenije in človeštva
 • spodbujanje strpnega sodelovanja na družinski, delovni in politični ravni
 • nadomeščanje brezvestne in nenaravne miselnosti v vestno in naravno
 • doseganje visoke študijske, delovne, poslovne, športne ... forme in zmogljivosti
 • pospeševanje iznajdljivosti, ustvarjalnosti, podjetnosti ...
 • varovanje pri delu, v športu in v cestnem prometu
 • krepitev naravne odpornosti organizma pred okužbami
 • spodbujanje naravnega samozdravljenja bolezni in celjenja poškodb
 • varovanje telesa pred ponavljanjem zdravstvenih težav in poškodb
 • odvajanje in osvobajanje od zasvojenosti vseh vrst
 • spreminjanje bolnega načina mišljenja v zdravo in trajnostno koristno miselnost

Nakup Prebujevalnic

V okviru svoje kulturne dejavnosti ZV si bo prizadeval zagotoviti sredstva za nakup več Prebujevalnic za uporabo vzdušja (zgoščenega energijskega polja) čiste vesti in čiste narave na področjih:

 1. OSEBNOSTNI RAZVOJ
 2. ŠOLANJE, ŠTUDIJ, ŠPORT, KULTURA
 3. RAZISKOVALNA IN USTVARJALNA DEJAVNOST
 4. PRAVOSODJE
 5. VAROVANJE ZDRAVJA
 6. MEDIJI
 7. DUHOVNO PREBUJANJE

Multimedijske vsebine za Prebujevalnice

Poglavitni del projekta Prebujevalnica® je izdelava izvirnih multimedijskih vsebin, ki bodo uporabnicam in uporabnikom v pomoč na poti iz najrazličnejših življenjskih težav - primeroma pretirana telesna teža - za medicino neozdravljive bolezni - alkoholizem in druge vrste škodljivih zasvojenosti ... Projekt bo v pomoč tudi osebam, ki bi hotele z uporabo Prebujevalnice lažje in hitreje pospešiti študij, raziskovalne in ustvarjalne dejavnosti, osebnostni razvoj ... ZV bo organiziral izdelavo posebnih multimedijskih vsebin za Prebujevalnice v okviru Konzorcija Sem&vem® in v korporativnem sodelovanju z zainteresiranimi vladnimi in nevladnimi ustanovami ter podjetji. Število posebnih programov bo odvisno od pripravljenosti financiranja oziroma doniranja sredstev s strani zainteresiranih.

Najširša dostopnost Prebujevalnic

Namen projekta je tudi v slovenskem in svetovnem prostoru omogočiti najširšo dostopnost do Prebujevalnic kot najsodobnejših orodij za pospeševanje duhovnega prebujanja in osebnostnega razvoja z namenom trajnostnega življenjskega uspeha oseb, ki pokažejo zanimanje za uporabo Prebujevalnice.

ZV bo projekt usmerjal tako, da bo v pomoč tudi obrobnim družbenim skupinam oziroma osebam, ki si sicer ne bi mogle privoščiti tovrstnega orodja. Namen jim je omogočiti brezplačno dostopnost do uporabe Prebujevalnice.

Strokovni svet projekta

Naloga ZV je tudi ustanovitev strokovnega sveta projekta, ki bo na znanstven način izvajal meritve učinkovitosti uporabe Prebujevalnic. Pri izvajanju meritev in obdelavi podatkov bodo sodelovali neodvisni strokovnjaki s področij zdravstva, statistike, računalništva, kulture, športa ... in osebe, ki se bodo odločile za uporabo Prebujevalnice pod pogoji, ki bodo omogočali izmeriti učinkovitost.

Računalniški program RSSP (računalniški spletni sistem pristopa)

Da bodo meritve učinkovitosti lažje in hitreje izvedljive si bo Zavod Vest prizadeval zagotoviti sredstva za izdelavo RSSP, ki bo omogočal sestavljanje multimedijskih vsebin v programe za različno namensko uporabo. Ta računalniški program bo omogočil vodenje sistema glede na specifične potrebe posameznih uporabniških in testnih skupin in glede na vrsto življenjske težave, ki jo hoče posamezna oseba preseči z uporabo Prebujevalnice.

RSSP lahko služi tudi informiranju, povezovanju, obveščanju; dostopnosti, spremljanju, izvajanju kulturnih vsebin in razvoju ustvarjalnih kapacitet. Omogoča prepoznavnost.

Lahko je del infrastrukture za učinkovito komuniciranje z notranjimi in zunanjimi uporabniki – javnostmi ali pa javna digitalna platforma strokovnih gradiv na področju izobraževalnih, ljubiteljskih in drugih dejavnosti.

III.

ZNAK - DELO ČISTE VESTI®

Dela čiste vesti ne nastajajo samo v okviru Konzorcija Sem&vem®, temveč povsod po svetu. ZV bo pripravil sistem, pravilnik in kriterije za uporabo znaka delo čiste vesti® za označevanje tistih storitev, izdelkov in stvaritev, ki bodo po kakovosti in trajnostnemu smislu izpolnjevali pogoje. Na ta način bo sistem omogočal izbor in strokovno oceno za podelitev znaka DELO ČISTE VESTI®. Izdelani bodo kriteriji za pridobitev znaka in kodeks za ohranjanje kakovosti storitve, izdelka ali stvaritve, ki bo smela biti označena z znakom. Projekt ZNAK - DELO ČISTE VESTI® bo del prizadevanj s katerimi si bo ZV prizadeval praktično dokazovati, da se storitve, izdelki in stvaritve - torej dela čiste vesti - v vseh pogledih izplačajo.

IV.

Naravnik®

Tudi v letu 2017 si bo ZV v okviru Konzorcija Sem&vem® prizadeval sodelovati pri pripravi in izvedbi knjižnega priročnika Naravnik®. Namen Naravnika je spodbujanje razumevanja trajnostnega pomena naravnih zakonitosti pri ustvarjanju energijskega polja čiste vesti in čiste narave.

V.

PREVAJANJE

S prostovoljskim delom, članstvom in s korporativnim sodelovanjem bo ZV širil delovanje iz Slovenije tudi v svet. V letu 2017 bo ZV nadaljeval z izbiro in preizkušanjem prevajalcev in prevajalskih agencij za čim bolj kakovostno posredovanje slovenskih del čiste vesti mednarodni javnosti, kar bo del trajnostnega razvojnega delovanja Zavoda Vest.

Projekt PREVAJANJE bo zajel vse vsebine, ki bodo dosežek zavodovih prizadevanj za hitrejše in lažje razumevanje izvora in pomena vesti.

V letu 2017 bo ZV nadaljeval s prizadevanji pridobiti sredstva za prevode vseh del čiste vesti ustanovitelja ZV v angleščino, ruščino in druge jezike (odvisno od zanimanja). Angleščina je prednostno pomembna kot jezik, ki ga uporablja največji del človeštva, ruščina pa kot govorica ljudi, neposredno prizadetih od zločinske vladavine brezvestnosti v nekdanji Sovjetski zvezi in Vzhodni Evropi v obdobju po oktobrski revoluciji in drugi svetovni vojni.

VI.

ZAVAROVALNIŠTVO – Projekt Prebujevalnica® - meritve učinkovitosti

Ena od pomembnejši dejavnosti, ki bi lahko imela neprecenljive koristi od delovanja Zavoda Vest v javnem interesu, je tudi zavarovalništvo.

Zavarovalniška dejavnost bi vsekakor morala imeti posluh za tisti del varovanja pred nezgodami v prometu, pri delu, boleznimi ..., ki ga projekti ZV ponujajo v ta namen.

Zavod Vest si bo v okviru tega programa dela prizadeval od katere od zavarovalnic pridobiti sredstva za ustanovitev Strokovnega sveta za pripravo in izvedbo strokovnih meritev učinkovitosti Prebujevalnic.

VII.

PRAVOSODJE ČISTE VESTI

Zavod Vest  bo oblikoval skupino pravnic in pravnikov (prostovoljk in prostovoljcev), ki se bodo posvečali pospeševanju ustvarjanja energijskega polja čiste vesti v sodnih in pravosodnih postopkih. Njihova poglavitna naloga bo pripraviti zakonodajo, ki bo omogočala sodobno, demokratično vodenje pravnih in pravdnih postopkov in onemogočala ohranjanje zastarele, nedemokratične in razvoju škodljive sodne prakse. Skupina si bo prizadevala tudi za sistemsko revizijo vseh sodnih postopkov po letu 1991, s katerimi so bile v RS kršene z novo ustavo zajamčene človekove pravice in svoboščine, in javno rehabilitacijo oškodovanih.

VIII.

PROSTOVOLJSTVO

Celotna vodstvena ekipa Zavoda Vest bo v vseh projektih v letu 2017 sodelovala na osnovi prostovoljskega statusa. To pomeni, da bo svoje delo opravljala brez plačila in bo ves prihodek od svojega dela namenila za čim hitrejši razvoj Zavoda Vest in čim večjo uspešnost njegovih projektov.

Projekt PROSTOVOLJSTVO izhaja iz temeljnega načela organiziranosti Zavoda Vest, ki izhaja iz stališča, da imajo v različnih dejavnostih priložnost prednostno sodelovati osebe, ki jih privlačijo trajnostno smiselni, plemeniti oziroma človečni nameni zavoda. Prostovoljsko (so)delo(vanje) je vključeno v vse programe in projekte ZV za leto 2017.

Sčasoma se bo zavod v javnosti uveljavil do take mere, da bo lahko računal na redno denarno podporo pri svojem delu v javnem interesu. Ta dosežek bo izhajal iz vestnih spoznanj državnih in zasebnih ustanov, da nujno potrebujejo izdelke, storitve in stvaritve Zavoda Vest, ker se jim njihova uporaba izplača.

Da bi ZV zmogel lažje in hitreje zadostiti tovrstnim potrebam, bo moral redno zaposliti izkušeno osebje, ki bo zmožno voditi proizvodnjo del čiste vesti in zagotavljati njihovo dostopnost. Takrat bodo na vseh področjih dobile prednost za redno zaposlitev osebe, ki so svoje delovne izkušnje predhodno že zbrale v uspešnem predhodnem prostovoljskem sodelovanju.

V letu 2015 pridobljeno priznanje MZK, da je delo ZV v javnem interesu bo omogočilo načrtno financiranje zavoda in njegovih projektov. Na ta način bo omogočeno tudi zagotavljanje enostavne dostopnosti do avtorskih del čiste vesti in njenih učinkov. Status delovanja v javnem interesu bo spodbudno vplival tudi na razvoj korporativnega prostovoljstva – okrepljeno sodelovanje s partnerji, ki imajo interes in posluh za družbeno odgovornost v poslovno, osebnostno in splošno korist in so v ta namen pripravljeni vlagati svoj ugled, čas in denar.

Do zagotovitve rednega finančnega dotoka, bo delo v ZV tudi v prihodnje organizirano samo s prostovoljskim delom. Družbeno koristne brezplačne aktivnosti vodstva ZV bodo s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevale k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin.

S prostovoljskim delom si bo ZV prizadeval za razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe kot temeljnega načina delovanja za uresničevanje poslanstva Zavoda Vest.

Potem, ko bo ZV uspel zagotoviti stalni vir financiranja bo možna profesionalna in strokovna administrativno – tehnična podpora in poklicna organiziranost – redna zaposlitev – strokovnih služb v splošno in družbeno korist.

POVZETEK

Učinke delovanja in uresničevanja tega Programa Zavoda Vest bom kot direktorica spremljala in dokumentirala z vsakoletnim poslovnim poročilom, vmesnimi poročili, ter z javnimi objavami le-teh.

Samoumevno je, da bo lahko potekalo izvajanje tega programa delovanja izključno samo v okviru finančnih možnosti, ki mi jo bodo za delovanje Zavoda Vest zagotovile zasebne in javne ustanove in podjetja.

Predpogoj za gospodarno izdelavo multimedijskih vsebin - del čiste vesti - je, da javni zavod RTV Slovenija, zagotovi kakovostno digitalizacijo in javno dostopnost vseh del ustanovitelja ZV Rudija Klariča, ki jih ima v posesti in uporabi, ni pa zanje pripravljen odkupiti materialnih pravic.

Priloga tega programa dela je finančni načrt Zavoda Vest. Naloge, ki imajo vsebinsko podlago, niso nujno tudi del finančnega načrta 2017.

SEZNAM PROJEKTOV:

I.     Melodija Vesti za multimedijske prireditve

II.    Prebujevalnica® za multimedijske predstave:

 • Multimedijske vsebine za Prebujevalnice
 • Nakup Prebujevalnic
 • Najširša dostopnost Prebujevalnic
 • Strokovni svet projekta
 • Računalniški program RSSP (računalniški spletni sistem pristopa)
 • Predavanja o vlogi in pomenu Prebujevalnice kot orodja za lažjo in hitrejšo zdravilno in ustvarjalno spremembo miselnosti

III.   ZNAK - DELO ČISTE VESTI®

IV.   NARAVNIK®

V.    PREVAJANJE

VI.   ZAVAROVALNIŠTVO Projekt Prebujevalnica® - meritve učinkovitosti

VII.  PRAVOSODJE ČISTE VESTI

VIII. PROSTOVOLJSTVO

SEZNAM PRILOG:

Pomen miselnosti

Uporabniški priročnik Prebujevalnica®

 

Finančni načrt 2017 – pripravili:

Rudi Klarič, ustanovitelj

Ljudmila Obreza, direktorica​

Svet Zavoda Vest, predsednica 

Ester Klarič l. r.​

Podgozd, dne  5. 12. 2016

Arhivska številka: N1/2-ZV-164

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2018 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.