OKNA

Iskalnik

Okno:

Sem&vem Zavod Vest

PISAVA:  A-  A•  A+

DELOVNI NAČRT

18.04.2021

Tema:

PROGRAM DELOVANJA 2021 in 2022

VEST JE IZVOR DUHOVNE MOČI

Vsebina

PROGRAM DELOVANJA ZA LETI 2021 in 2022

V skladu z Zakonom o zavodih, 6., 10. in 19. členom Akta o ustanovitvi Zavoda Vest, Statutom Zavoda Vest in Dolgoročnim vsebinskim načrtom razvoja ustanovitelja Zavoda Vest Rudija Klariča, je svet Zavoda Vest na osnovi Kodeksa pristopa Sem&vem® na sestanku SZV 21/2021 dne 24. 3. 2021 potrdil prostovoljski in humanitarni program delo čiste vesti®, kot svoj dolgoročni program delovanja.

Zavod Vest

 zavod za raziskovanje vesti in vestnosti
izvorov • smislov • namenov • načinov • dejanj

Podgozd 5 • 1292 Ig • 01 28 64 710 • 031 61 63 33 • 041 41 92 77 • zavodvest@siol.net

V skladu z Zakonom o zavodih, 6., 10. in 19. členom Akta o ustanovitvi Zavoda Vest, Statutom Zavoda Vest in Dolgoročnim vsebinskim načrtom razvoja ustanovitelja Zavoda Vest Rudija Klariča, je svet Zavoda Vest na osnovi Kodeksa pristopa Sem&vem® na sestanku SZV 21/2021 dne 24. 3. 2021 potrdil prostovoljski in humanitarni program delo čiste vesti®, kot svoj dolgoročni program delovanja.

   

PROGRAM DELOVANJA ZAVODA VEST
ZA LETI 2021 in 2022 (PDZV-21/22)
 

Uvodna opomba

Namen ustanovitve Zavoda Vest (v nadaljevanju tudi: ZV) in način izvajanja vsebinskega načrta razvoja ustanovitelja je nadčasoven. Trajnostni namen in program izvajanja je Svet ZV (v nadaljevanju tudi SZV) potrdil na 7. dopisnem sestanku Sveta Zavoda Vest dne 31. 12. 2012. Sklep je bil dokumentiran z zapisnikom številka 0007/2012, vpisanim pod arhivsko številko N1-ZV-36/2012. Zavod Vest dotični program uresničuje na osnovi priznanega statusa delovanja v javnem interesu, odločba Ministrstva za kulturo št. 0140-54/2013/34 z dne 22. 12. 2015. Na podlagi prehodnih določb Zakona o nevladnih organizacijah, je ZV, ki je že imel status delovanja v javnem interesu, uskladil Akt o ustanovitvi ZV in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah (ZNOrg). Na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki veljajo za podelitev statusa NVO v javnem interesu po ZNOrg skupaj s poročilom o delu, programom prihodnjega delovanja in dokazili o pomembnejših dosežkih, je Ministrstvo za kulturo Zavodu Vest z odločbo št. 0140-211/2019/3 z dne 16. 5. 2019 podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Iz z ZNOrg usklajenega Akta o ustanovitvi Zavoda Vest, 1. člen:

Ustanovljen je za opravljanje dejavnosti na področju kulture, humanitarnih dejavnosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin in drugih dejavnosti, katerih namen ni pridobivanje dobička. Delovanje ZV obsega zasnovo in izvedbo avtorskih del, storitev in stvaritev, ki služijo: pospeševanju razvoja kulture in ohranjanju kulturne dediščine; spodbujanju dejanskega spoštovanja in varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin; spodbujanju ustvarjalnosti; omogočanju osebne samopomoči na področju višanja praktične kakovosti življenja in višanja ravni duhovne prebujenosti (zavesti); pospeševanju osebnega razvoja; spodbujanju naravnega samozdravljenja in osebnega varovanja zdravja s praktično uporabo višje ravni duhovne prebujenosti in prisebnosti.

Zavod Vest s svojo raziskovalno dejavnostjo posega na vsa področja življenja in dela. Spodbuja načrtno raziskovanje in razumevanje pomena osebne vestnosti in osebne odgovornosti v vseh dejavnostih. Dejavnost poteka z uporabo humanistike z namenom omogočanja praktične uporabe pojmov vest in vestnost in večjega osebnega zavedanja človekovih pravic. Uresničevanje ustanovnih namenov poteka predvsem s pomočjo uporabe medijev in književnih, avdiovizualnih in spletnih vsebin.

Delovanje Zavoda Vest – kot nevladne organizacije – je namenjeno tudi pospeševanju poglobljenega razumevanja in odgovornega praktičnega uveljavljanja pomena 104. in 113. člena

Ustave RS. Gre za spodbujanje učinkovitega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zakonodajni, sodni in izvršilni veji oblasti in na vseh ravneh uradnega odločanja v javnih oziroma državnih ustanovah.

V skladu z Ustanovnim aktom ZV in 6. členom ZNOrg tudi Program Zavoda Vest za leti 2021 in 2022 izhaja iz trajnostnega namena ustanovitve in delovanja ZV in je v celoti namenjen TRAJNOSTNEMU IZVAJANJU DEJAVNOSTI V JAVNEM INTERESU.

Delovanje ZV temelji na avtorskem spoznanju ustanovitelja, da edinole koherenten odnos čiste vesti in čiste narave ustvarja nadčasovno delovno in življenjsko vzdušje – (s)miselno energijsko polje - ki je neobhodno za ustvarjalnost, zdravje in trajnostni življenjski uspeh vseh sodelujočih.

Tudi v letih 2021 in 2022 bo delovanje ZV prednostno posvečeno vsebinski podpori vsem, ki si bodo prizadevali za lažji in hitrejši prehod iz brezvestnega načina mišljenja in življenja v miselnost, ki podpira duhovno bolj prebujen in posledično tudi bolj samostojen, svoboden in bolj osebnostni način delovanja.

VSEBINE TRAJNOSTNIH PROGRAMOV – PROJEKTOV – AKTIVNOSTI ZV V JAVNEM INTERESU

razvoj, zasnova in izdelava književnih in multimedijskih vsebin kot orodij za dviganje ravni osebne duhovne prebujenosti za omogočanje spletnega dostopa do uredniškega izbora avdiovizualnih del čiste vesti z nameni:

 1. pospeševanja osebnostne  ustvarjalnosti in podjetnosti v vsakdanjem življenju;
 2. spodbujanje spoštovanja in varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
 3. prepoznavanje in priznavanje vestnosti v informiranju, izobraževanju, znanosti, kulturi, umetnosti;
 4. ohranjanje duhovne – kulturne in tehnične – dediščine z uporabo multimedijskih načinov;
 5. zagotavljanje orodij – skupinskih in osebnih Prebujevalnic – za osebno samopomoč na področju naravnega samozdravljenja in osebnega varovanja zdravja in načrtnega višanja kakovosti življenja.

Svojo dejavnost Zavod Vest izvaja na področju kulture in človekovih pravic, s poudarkom na humanistiki.

PDZV-21/22 vključuje tudi vse tiste točke programa ZV iz predhodnih let, ki bodisi še niso v celoti uresničene, ali pa potekajo kontinuirano, ker imajo trajnostni pomen in namen.

IZJAVA USTANOVITELJA ZV

V skladu z Aktom o ustanovitvi in Statutom Zavoda Vest si - kot ustanovitelj - prizadevam spodbujati ustvarjanje del čiste vesti kot osebnostna orodja za bolj kakovostno življenje.

Dobronamernost in javno koristnost ustanovitve Zavoda Vest potrjuje odločitev Ministrstva za kulturo RS, ki je Zavodu Vest podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Po moji življenjski izkušnji, izhajajo temeljne kulturniške, politične, sodne, zdravstvene in gospodarske težave Slovenije in človeštva iz pomanjkanja vesti v etičnih standardih, oziroma etičnih kodeksih posameznih področij. Najhujše so posledice, kadar etični standard oziroma kodeks – namesto iz čiste osebne vesti avtorja – izhaja prednostno, ali zgolj iz pravniške ali druge strokovne utemeljitve. Taki etični standardi ne omogočajo niti ne dopuščajo iz čiste osebne vesti izhajajoče diskrecijske pravice, kar ima za posledico  brezvestno birokratski način uveljavljanja vladavine prava.

Prizadevanje Vlade RS in njenih ustanov za “visoke etične standarde” vsekakor ne more biti uspešno, če ne izhaja iz spoznanja, da so visoki etični standardi zgolj birokratsko namišljene, domišljave strokovne miselne tvorbe, če ne izhajajo iz poglobljenega razumevanja, spoštovanja in dejanskega udejanjanja osebne vesti in osebne odgovornosti.

Standardizirana etika (politična, ideološka, pravniška, zdravniška, verska ...) izhaja iz prepričanja vsake posamezne skupine; osebna vest je v preveč primerih podrejena strokovnemu, čustvenemu, intelektualnemu, pravniškemu, ideološkemu, ... prepričanju, ki mu služi. Ker je vsaka etika strokovno omejena na posamezno stroko in njeno vsebino, je za vsako namensko področje različna in strokovno omejena. Njeno strokovno omejenost najbolj dokazuje različnost vrst in raznolikost zvrsti etičnih kodeksov.

Za razliko od mnogostranosti in raznolikosti etike, osebna vest ne izhaja iz nobene stroke, verstva ali prepričanja in je enaka za vse človeštvo. Druži narode in ljudi - ne glede na narodnost, raso, starost, spol, stroko, nadarjenost, poklic, politiko, ideologijo, verstvo, dejavnost, ljubiteljsko ali poklicno kulturništvo ...

S svojim programom in načinom delovanja Zavod Vest načrtno izpolnjuje vrzel oziroma pravno praznino med etičnostjo in vestnostjo. Ta praznina je temeljni vzrok za zaplete, ki nastajajo, kadar vladne organizacije sicer delujejo na etičen, pravni, strokoven, inteligenten, dobrohoten, dobrodelen ..., ne pa tudi na človečen oziroma vesten, trajnostno smiseln način.

Da bi Zavod Vest svoj program načrtnega trajnostno zamišljenega prostovoljskega in humanitarnega delovanja lažje in hitreje uresničil, neobhodno potrebuje moralno, stvarno, najbolj pa denarno podporo vseh, ki so v okviru vladnih ustanov na osnovi ustavne prisege zavezani po uradni dolžnosti ravnati (odločati in delovati) ne samo zakonito pač pa tudi vestno (nadčasovno smiselno) za dobrobit Slovenije.

IZJAVA DIREKTORICE ZV

Organizacijsko izvedbeni načrt delovanja za leti 2021 in 2022 (v nadaljevanju tudi: Program) sem pripravila na osnovi uvodne izjave ustanovitelja o trajnostni vsebinski zasnovi delovanja in razvoja ZV.

Izvajanje programa poteka na naslednji način:

 1. vsebinsko izvajanje programa vodi ustanovitelj
 2. organizacijsko, administrativno in finančno izvajanje programa vodim direktorica ZV
 3. nadzor nad skladnostjo izvajanja programa s sprejetim trajnostnim in dvoletnim načrtom vodi predsednica SZV (Svet Zavoda Vest); v primeru nejasnosti predsednica SZV preverja usklajenost ustanoviteljevih in direktoričinih odločitev v sodelovanju s članico SZV, ki je zadolžena za varovanje interesov javnosti oziroma uporabnic in uporabnikov programov ZV in predstavnikom ustanovitelja ZV, ki je – kot vodja EZPV (enote za pravne vsebine) zadolžen biti ustanovitelju in SZV v pomoč pri odločanju glede pravnih vsebin delovanja ZV.
 4. za lažje in hitrejše doseganje in zagotavljanje legitimnih pravnih interesov, ki omogočajo trajnostno uresničevanje ustanoviteljevega namena ustanovitve, si bo ZV tudi v dvoletnem obdobju 21/22 prizadeval zagotoviti sredstva za delovanje v letu 2019 ustanovljene Enote za pravne vsebine.

Kot direktorica, si bom za izvajanje tega programa še naprej prizadevala zagotoviti sredstva preko javnih razpisov, donatorjev in ostalih zakonitih možnosti v okviru EU.

Program bo v celoti izvedljiv izključno samo v primeru, da bo ZV pri realizaciji lahko računal na dejavno podporo posameznih premožnih oseb, uspešnih podjetij, tistih vladnih institucij in ministrstev, ki imajo hotenje in možnost denarno in moralno podpreti delovanje, ki je načrtovano v programu trajnostnega delovanja ZV. V kolikor bo interes za podporo dejavnosti ZV manjši od pričakovanega, bo Program izveden osiromašeno, v okviru denarnih in prostovoljskih kadrovskih možnosti v letih 2021 in 2022.

Izvajanje kulturne dejavnosti v programu delovanja ZV se iz predhodnega obdobja nadaljuje v leti 2021 in 2022 v naslednjih sklopih trajnostnega programa delo čiste vesti®:

 • razvoj Kodeksa Sem&vem® za zasnovo, izdelavo in uporabo del čiste vesti in začetek javnega uvajanja njegove sistemske uporabe
 • zasnova in izvajanje multimedijskih prireditev v dvoranah Prebujevalnicah (prilagojeno razmeram COVID)
 • zasnova in predvajanje multimedijskih predstav v kabinah Prebujevalnicah
 • zasnova in javna dostopnost SZP (slikovno zvočnih predstav) Prebujevalnic za uporabo doma
 • Naravnik® - knjižni priročnik za koherentno uporabo informacij čiste narave in čiste vesti
 • pospeševanje razvoja, izdelave in izboljšave obstoječih in novih avtorskih del čiste vesti
 • odkup književnih avtorskih pravic za prevode avtorskih vsebin - delo čiste vesti®
 • ohranjanje kulturne dediščine, ki dokumentira preteklost in je dosežek trajnostno smiselnega odnosa med čisto vestjo in čisto naravo
 • pospeševanje razumevanja in udejanjanja javnega interesa za spoštovanje in dejansko uveljavljanje človekovih pravic in temeljih svoboščin

Učinke delovanja in uresničevanja tega Programa Zavoda Vest bom kot direktorica spremljala in dokumentirala z vsakoletnim poslovnim poročilom, vmesnimi poročili, ter z javnimi objavami le-teh.

PROGRAM DELOVANJA ZV PO PROJEKTNIH VSEBINAH

I. PROJEKT

Prireditve v Dvoranah Prebujevalnicah - razen v času izrednih razmer

Osnovni del projekta Dvorane Prebujevalnice sestavljajo dve uri trajajoče multimedijske prireditve Rudija Klariča.

V sodelovanju s podjetjem za informiranje • izobraževanje • znanost • kulturo • umetnost, Cultura Europaea, d.o.o., bo ZV tudi v letih 2021 in 2022 soorganiziral predvidoma 144 multimedijskih prireditev, ki bodo potekale redno po urniku - predvidoma dvakrat tedensko po na spletu objavljenem urniku predvidoma ob torkih in sobotah - v dvorani Prebujevalnici v Podgozdu.

Dodatni del projekta Dvorana Prebujevalnica® bo potekal priložnostno načrtovano v odvisnosti od vsebinskega interesa posameznih ustanov pod pogojem, da zagotovijo za prireditev primeren prostor.

Namen projekta je nazorno seznanjanje javnosti in zainteresiranih oseb o možnostih praktičnega ustvarjanja delovnega in življenjskega (koherentnega) vzdušja čiste vesti in čiste narave s sistemiziranim načinom uporabe – avtorskih del čiste vesti.

Del prireditve bo obsegal prikazovanje avtorjevih avdiovizualnih del čiste vesti izbranih glede na namen posamezne prireditve. Seznam razpoložljivih vsebin je dostopen na spletni strani www.semvem.info v predalu z napisom FILMI>USB, >> Sem&vem® SEZNAM VSEBIN PRISTOPA > PONUDBA SZV FILMI > USB RUDI KLARIČ - PONUDBA - CELOTEN SEZNAM SZV • kronološki popis vseh SZV.

Skupni namen prireditev je zagotavljati javno dostopnost del čiste vesti z namenom omogočanja višje osebne kakovosti življenja in spodbujanje razumevanja in udejanjanja vloge vesti in vestnosti za posamezno osebo in skupnost.

Primeroma so prireditve namenjene naslednjim temam:

ZGODOVINA VESTI, ENERGIJSKO POLJE ČISTE VESTI, VEST IN PRAVO, VEST IN NARAVA, VEST IN ČUSTVA, VEST IN SPOLNOST, VEST IN ZVESTOBA, VEST IN ZDRAVJE, VEST IN HRANA, VEST IN DENAR, VEST IN ČAST, VEST IN IZOBRAŽEVANJE, VEST IN ZNANJE, VEST IN VZGOJA, VEST IN DRUŽBA, VEST IN POLITIKA, VEST IN VODENJE, VEST IN INVESTICIJA, VEST IN ETIKA ...

S tovrstnimi prireditvami si bo ZV prizadeval pri posameznih osebah in v javnosti vzbuditi čim več zanimanja za uporabo (s)miselnega energijskega polja (vzdušja), ki ga poraja koherenten odnos med čisto vestjo in čisto naravo. Vse multimedijske prireditve na temo energijskega polja čiste vesti in čiste narave praviloma obsegajo avtorjevo vodenje prireditve, komunikacijo s prisotnimi, odgovore na vprašanja in ponazoritev urjenja za višanje osebne ravni duhovne prebujenosti in prisebnosti po načelu samopomoči. Tovrstno urjenje je namreč osebni pripomoček za višanje osebne in skupne kakovosti življenja.

V primerih, ko bo med zainteresiranimi osebami ali ustanovami obstajalo zanimanje in posledično tudi za financiranje za poglobljeno slikovno zvočno obdelavo katere od naštetih ali za dodatne teme, bo ZV organiziral tudi izdelavo slikovno zvočnih vsebin na izbrano temo z možnostjo brezplačnega ogleda na spletni strani Zavoda Vest. Na ta način bo omogočen tudi raziskovalni oziroma študijski način sistematične uporabe del čiste vesti.

Izredne prireditve bodo predvidoma potekale v Sloveniji, če bodo razmere dopuščale, pa tudi  na Hrvaškem.

II. PROJEKT

PREBUJEVALNICA® SZV – slikovno zvočne vsebine pristopa Sem&vem® za uporabo doma dostopne na USB nosilcu – za splošno osnovno osebno samopomoč doma ali na potovanju

Za osebno samopomoč zainteresiranim osebam, zlasti uporabnih v obdobju izrednih razmer, bo Zavod Vest spodbudil izdelavo niza SZV (slikovno zvočnih vsebin) za Prebujevalnice za osebno uporabo doma. SZV za uporabo doma bodo prednostno namenjene spodbujanju samodejnega naravnega samozdravilnega in varovalnega delovanja organizma; višanju telesne odpornosti in življenjske forme; pospeševanju osebnostnega razvoja; razumevanju temeljnih podzavestnih vzrokov življenjskih težav – kot so domišljavost in posledična podzavestna miselna protislovja – za osebne zdravstvene, delovne, partnerske in vse druge življenjske težave. Projekt SZV za uporabo doma bodo sestavljale SZV za ustvajanje energijskega polja čiste vesti in SZP za govorno vodeno globinsko sproščanje organizma za spodbujanje naravnega samozdravljenja organizma in višanja ravni osebnostne prebujenosti.

III. PROJEKT

PREBUJEVALNICA® MMP - multimedijske predstave pristopa Sem&vem® dostopne v po patentu izdelanih in opremljenih kabinah ali sobah – za intenzivno namensko usmerjeno osebno samopomoč

Kabina ali soba Prebujevalnica® je izum s tehničnim nazivom Izoliran Multimedijski Prostor, za katerega je Urad RS za intelektualno lastnino izumitelju Rudiju Klariču 31. 3. 2015 podelil patent št. 24480.

Izoliran Multimedijski Prostor z uporabniškim imenom Prebujevalnica® je s formalno otvoritvijo javne uporabe dne 7. 7. 2016 postal temeljno sredstvo za trajnostno doseganje ustanovnih ciljev ZV.

Na 14. Mednarodni razstavi inovacij ARCA - od 22. do 24. 10. 2016 je bilo predstavljeno 180 inovacij iz Hrvaške, BiH, Srbije, Slovenije, Kitajske, Irana, Poljske in Romunije. Predstavljen je bil tudi izum Izoliran Multimedijski Prostor –  Prebujevalnica®, ki je prejel bronasto priznanje. Prebujevalnica® je bila prepoznana kot izum, ki bo pomembno vplival na razvoj človeštva. Na osnovi priznanja ARCA 2016, je Rudi Klarič 10. 7. 2017 od Združenja Nikola Tesla v Zagrebu prejel še priznanje “genij za prihodnost”.

ZV si bo prizadeval, da bi v Sloveniji vsako večje mesto imelo za javno uporabo vsaj eno sobo ali kabino Prebujevalnico. Vse Prebujevalnice so prednostno namenjene pospeševanju osebne miselne preobrazbe z namenom lažjega osebnega razumevanja pomena in uporabnosti koherentnega (s)miselnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave za višjo telesno, osebnostno in partnersko kakovost življenja.

Praktični namen projekta Prebujevalnica® je omogočati lažji in hitrejši osebnostni razvoj za bolj učinkovito in bolj plemenito življenje z deli čiste vesti, katerih trajnostni namen je:

 • višanje ravni duhovne prebujenosti za spreminjanje bolnega načina mišljenja v zdravo in trajnostno koristno miselnost
 • pospeševanje vestnega delovanja in sodelovanja za dobrobit posamezne osebe, Slovenije in človeštva
 • spodbujanje strpnega sodelovanja na osebni družinski, delovni in politični ravni
 • nadomeščanje brezvestne in nenaravne miselnosti z vestno in naravno
 • doseganje visoke študijske, delovne, poslovne, športne ... forme
 • podpiranje prizadevanj za osebnostno svobodo, iznajdljivost, ustvarjalnost, podjetnost, samostojnost, neodvisnost
 • krepitev prisebnosti za varovanje pri delu, v športu in v cestnem prometu
 • omogočanje samopomoči za krepitev samodejne naravne odpornosti organizma pred okužbami in varovanje telesa pred ponavljanjem zdravstvenih težav in poškodb
 • izviren način sproščanja kot samopomoč za samodejno naravno samozdravljenje bolezni in celjenje poškodb
 • (s)miselna samopomoč pri odvajanju in osvobajanju od škodljivih zasvojenosti vseh vrst.

Opremljanje sob ali nakup kabin Prebujevalnic za brezplačno dostopnost do avtorskih del čiste vesti kot orodij za osebno samopomoč v Prebujevalnicah.

V okviru svoje kulturne dejavnosti si bo ZV prizadeval zagotoviti sredstva za nakup javno dostopnih kabin Prebujevalnic za osebno uporabo. Te Prebujevalnice bodo omogočale osebno samopomoč z uporabo (s)miselnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave v izrednih razmerah z namenom:

 1. doseganje in ohranjanje osebnega zdravja s spodbujanjem samodejnega naravnega samozdravilnega in varovalnega delovanja organizma
 2. zagotavljanje vestno (trajnostno smiselno) usklajenega (so)delovanja telesne, duševne in duhovne moči
 3. višanje osebne zavesti in prisebnosti za trajnostno (nadčasovno) ohranjanje življenjskih izkušenj pridobljenih s preživetjem v zahtevnih osebnih in okoljskih razmerah

Poglavitni del projekta kabina in soba Prebujevalnica® je izdelava izvirnih multimedijskih vsebin, ki bodo uporabnicam in uporabnikom v pomoč na poti iz najrazličnejših življenjskih težav - primeroma: pretirana telesna teža - za medicino neozdravljive bolezni - alkoholizem in druge vrste škodljivih zasvojenosti. Projekt bo v pomoč tudi osebam, ki bi hotele z uporabo kabine ali sobe Prebujevalnice lažje in hitreje pospešiti študij, raziskovalne in ustvarjalne dejavnosti, osebnostni razvoj ... ZV bo organiziral izdelavo posebnih multimedijskih vsebin za Prebujevalnice v okviru Konzorcija Sem&vem® in v korporativnem prostovoljskem sodelovanju z zainteresiranimi vladnimi in nevladnimi ustanovami ter premožnimi osebami in uspešnimi podjetji. Število posebnih programov bo odvisno od pripravljenosti financiranja oziroma doniranja sredstev s strani zainteresiranih.

ZV bo projekt usmerjal tako, da bo v pomoč tudi obrobnim družbenim skupinam oziroma osebam, ki si sicer ne bi mogle privoščiti tovrstnega orodja. Namen je omogočiti jim brezplačno dostopnost do uporabe kabine ali sobe Prebujevalnice.

V. PROJEKT

SPLETNI PORTAL ZAVODA VEST – ZDRAVJE&NASMEH HEALTH&SMILE®

Portal bo omogočal dostop do  SZV - slikovno zvočnih vsebin Rudija Klariča, kot orodja za samopomoč. Načrt postavitve je v izdelavi, vzporedno pa poteka razpis za izbiro najugodnejših ponudb in sodelovanje s prostovoljci pri vzpostavljanju osnovnih orodij spletne strani ZDRAVJE&NASMEH HEALTH&SMILE®

Ime portala je kot blagovna znamka registrirano pri UIL RS. Portal bo deloval na strežniku ARNES. Namenjen bo zbiranju donacij za izvajanje dejavnosti Zavoda Vest za dostopnost in uporabo avtorskih del Rudija Klariča v glavne svetovne jezike.

VI. PROJEKT

ZNAK - DELO ČISTE VESTI®

Prvi del tega projekta je zbiranje finančnih sredstev za izbiro, ohranjanje ali izdelavo avtorskih del, ki so vredne oznake - delo čiste vesti® s prednostnim namenom:

 • ohranjanja informativne, izobraževalne, tehnološke, umetniške, znanstvene in druge kulturne dediščine, ki je zabeležena na AV nosilcih
 • zasnove in izdelave vsebin MMP (multimedijskih predstav) za uporabo v sobah ali kabinah Prebujevalnicah
 • zasnove in izdelave spletno dostopnih SZV (slikovno zvočnih vsebin) pristopa Sem&vem® za uporabo doma
 • čim bolj raznolike javne dostopnosti avtorskih del z oznako delo čiste vesti®

Dela čiste vesti ne nastajajo samo v okviru Konzorcija Sem&vem®, temveč povsod po svetu. ZV načrtuje pripravo sistema, pravilnika in kriterijev za uporabo znaka delo čiste vesti® za označevanje tistih storitev, izdelkov in stvaritev, ki bodo po kakovosti in nadčasovnemu smislu izpolnjevali pogoje. Na ta način bo sistem omogočal izbor in strokovno oceno za podelitev znaka DELO ČISTE VESTI®. Podelitev takega znaka bo predpogoj za objavo na spletni strani ZV in v Prebujevalnicah.

Ustanovitelj ZV bo v okviru Kodeksa Sem&vem® zasnoval kriterije za pridobitev znaka in kodeks za ohranjanje kakovosti storitve, izdelka ali stvaritve, ki bo smela biti označena z dotičnim znakom.

Projektni znak - delo čiste vesti® - bo del prizadevanj s katerimi bo ZV sponzorjem in donatorjem praktično dokazoval, da storitve, izdelki in stvaritve - z znakom delo čiste vesti® – niso samo trenutno koristni razvojni dosežki, pač pa imajo tudi nadčasovni pomen.

VII. PROJEKT

NARAVNIK® - duhovni in astrološki vsakoletni priročnik

ZV si bo v okviru Konzorcija Sem&vem® prizadeval sodelovati pri pripravi in izvedbi knjižnega in spletnega priročnika Naravnik® v slovenskem in angleškem jeziku. Namen Naravnika – avtorskega dela čiste vesti – je spodbujanje razumevanja trajnostnega pomena razumevanja, spoštovanja in tudi nujnost praktičnega upoštevanja naravnih zakonitosti pri ustvarjanju koherentnega energijskega polja čiste vesti in čiste narave.

VIII. PROJEKT

PREVAJANJE

S prostovoljskim delom in s korporativnim sodelovanjem na področju prevajanja bo ZV širil svoje delovanje iz Slovenije tudi v svet.

Nakup književnih avtorskih pravic za prevajanje avtorskih del čiste vesti avtorja Rudija Klariča poteka z namenom omogočanja dostopnosti teh del širši javnosti v svetovnih jezikih in pravno urejeno zagotavljanje sredstev za tehnično pretvorbo književnih del v multimedijske vsebine.

ZV bo nadaljeval z izbiro in preizkušanjem prevajalcev in prevajalskih agencij za čim bolj kakovostno posredovanje slovenskih del čiste vesti mednarodni javnosti, kar bo del trajnostnega razvojnega delovanja Zavoda Vest.

S projektom PREVAJANJE si bo ZV prizadeval zajeti čim več avtorskih vsebin ustanovitelja ZV, ki bodo pripomogle k uspešnosti prizadevanj ZV za hitrejše in lažje razumevanje izvora in praktičnega življenjskega pomena vesti.

ZV bo nadaljeval s prizadevanji pridobiti sredstva za prevode vseh del čiste vesti ustanovitelja ZV v angleščino, ruščino in druge jezike (odvisno od zanimanja zainteresiranih oseb, donatorjev, sponzorjev, …). Angleščina je prednostno pomembna kot jezik, ki ga uporablja največji del človeštva, ruščina pa kot govorica ljudi, neposredno najbolj prizadetih od zločinske vladavine prava brezvestnosti v nekdanji Sovjetski zvezi in Vzhodni Evropi v obdobju po oktobrski revoluciji in drugi svetovni vojni.

IX. PROJEKT

USTANAVLJANJE NAMENSKIH ENOT ZV

Ustanavljanje enot za pravne in raziskovalne vsebine ZV ter tehnične potrebe

Pravosodje čiste vesti - enota za pravne vsebina - EZPV

Namen ustanovitve Enote za pravne vsebine Zavoda Vest (EZPV) v letu 2019 je bil, da si bo ZV prizadeval za uveljavitev uradne obveznosti vestnega ravnanja v državnih ustanovah in uradih RS z namenom, da bi odgovorne uradne osebe delovale vestno (to je trajnostno smiselno in dobronamerno) v odnosu do vsake osebe, ki živi in dela v Sloveniji in je subjekt državne uprave.

Vsebinsko izhodišče za ustanovitev EZPV je prizadevanje za praktično uveljavljanje prisege iz 104. člena Ustave RS: "Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije." Definicija obveznosti ravnanja po svoji vesti pomeni po Kodeksu Sem&vem®, ki je tudi Kodeks Zavoda Vest, trajnostno smiselno in dobronamerno delovanje.

Trajnostni namen ustanovitve EZPV je, da postane trajnostno smiselno učinkovit, svetovno uveljavljen pravni servis, specializiran za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v kazenskih, civilnih, upravnih in drugih sodnih postopkih, prvenstveno pravic, ki izvirajo iz ustvarjalnosti, to je varstvo avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in izumiteljske dejavnosti.

Zbirka cca 100 ustanoviteljevih filmov, ki jih ima v posesti javni zavod RTV Slovenija, v brezhibni tehnični kakovosti, še ni dostopna niti javnosti niti ZV, saj dotični javni zavod zanje še ni uredil materialnih avtorskih pravic in javne dostopnosti do dotičnih vsebin, ki jih ima v svoji posesti navkljub zakonski obveznosti ne zagotavlja.

Ker gre za dela čiste vesti, ki jih ima v posesti RTV SLO, niti ZV niti javnosti pa niso dostopna, si bo ZV prizadeval na način sodelovanja v javni razpravi pri oblikovanju novega učinkovitejšega zakona o RTV Slovenija, po neposredni, inšpekcijski in, če ne bo šlo drugače tudi po sodni poti doseči, da bi bila celotna zbirka čimprej kakovostno digitalizirana, restavrirana in glede materialnih avtorskih pravic urejena in dostopna javnosti.

Eksperimentalno – raziskovalna dejavnost – enota za raziskovalne vsebine - EZRV

Povod za ustanovitev Enote za raziskovalne vsebine Zavoda Vest (EZRV) dne 13. 12. 2019 je bil vzpostavitev prostovoljskega sodelovanja pri izvedbi projekta Zobozdravstva Kozina d.o.o. RAZISKAVA O POMENU RAVNI DUHOVNE PREBUJENOSTI ZA ZDRAVJE ZOB z uporabo multimedijskih vsebin v Prebujevalnici.

Namen tega projekta je na eksperimentalno raziskovalni način oceniti, dokazati in opozoriti, da je za zdravstveno kurativo vsekakor najbolj odgovorna zdravstvena stroka, za zdravstveno preventivo pa bi vsaka posamezna oseba z uporabo orodij za samopomoč – kabin in sob Prebujevalnic – lahko bistveno več naredila tudi na osebni duhovni ravni.

Enota za tehnične potrebe – EZTP

Delovanje EZTP obsega: Svetovanje pri odločanju o tehničnih rešitvah, izbiri in vzdrževanju tehnične opreme za potrebe uresničevanja dejavnosti Zavoda Vest in tehnično svetovanje na področju spletnih povezav Zavoda Vest.

X. PROJEKT

PROSTOVOLJSTVO

Celotna vodstvena ekipa Zavoda Vest bo enako, kot v vseh dosedanjih projektih tudi v obdobju uresničevanja tega programa sodelovala na osnovi prostovoljskega statusa. To pomeni, da bo svoje delo opravljala brez plačila in bo ves prihodek od svojega dela namenila za čim hitrejši razvoj Zavoda Vest in čim večjo uspešnost njegovih projektov.

Projekt PROSTOVOLJSTVO izhaja iz temeljnega načela organiziranosti Zavoda Vest, ki izhaja iz stališča, da imajo v različnih dejavnostih priložnost prednostno sodelovati osebe, ki jih privlačijo trajnostno smiselni, plemeniti oziroma človečni nameni zavoda. Prostovoljsko načelo sodelovanja je vključeno v vse programe in projekte ZV.

Do zagotovitve rednega finančnega dotoka, bo delo v ZV tudi v prihodnje organizirano samo s prostovoljskim delom. Družbeno koristne brezplačne aktivnosti vodstva ZV bodo s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevale k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin.

S prostovoljskim delom si bo ZV prizadeval za razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe kot temeljnega načina delovanja za uresničevanje poslanstva Zavoda Vest. Potem, ko bo ZV uspel zagotoviti stalni vir financiranja bo možna profesionalna in strokovna administrativno – tehnična podpora in poklicna organiziranost – redna zaposlitev – strokovnih služb v splošno in družbeno korist.

Način prostovoljstva, kot ga uveljavljamo pri Zavodu Vest (v nadaljevanju ZV), ni za vsakogar samoumeven. V izogib nesporazumov so na tej povezavi pojasnjena ustanoviteljeva izhodišča za prostovoljski pristop v Zavodu Vest.

POVZETEK

Samoumevno je, da bo lahko potekalo izvajanje tega programa delovanja izključno samo v okviru finančnih možnosti, ki jo bodo za delovanje Zavoda Vest zagotovile zasebne, javne ustanove, podjetja in posamezne osebe.

Priloga tega programa dela je finančni načrt Zavoda Vest. Naloge, ki so vključene v ta programski načrt pogojno, niso nujno tudi del finančnega načrta.

SEZNAM PROJEKTOV:

 1. Prireditve v Dvoranah Prebujevalnicah - razen v času izrednih razmer
 2. PrebujevalnicA® SZV – slikovno zvočne vsebine pristopa Sem&vem® za uporabo doma dostopne na USB nosilcu – za splošno osnovno osebno samopomoč doma ali na potovanju
 3. PREBUJEVALNICA® MMP - multimedijske predstave pristopa Sem&vem® dostopne v po patentu izdelanih in opremljenih kabinah ali sobah – za intenzivno namensko usmerjeno osebno samopomoč                       Opremljanje sob ali nakup kabin Prebujevalnic                                      Multimedijske vsebine za kabine in sobe Prebujevalnice                                  Najširša dostopnost Prebujevalnic
 4. SPLETNI PORTAL ZAVODA VEST – ZDRAVJE&NASMEH HEALTH&SMILE®
 5. ZNAK - DELO ČISTE VESTI®
 6. NARAVNIK® - duhovni in astrološki vsakoletni priročnik
 7. PREVAJANJE
 8. USTANAVLJANJE NAMENSKIH ENOT ZV
 9. PROSTOVOLJSTVO

SEZNAM PRILOG:

Mapa z vsebinami: Knjižica Prebujevalnica 2018 v angleškem in slovenskem jeziku, zgibanka ZV, mapa Prebujevalnica – Konzorcij v slovenskem in angleškem jeziku, list – kmalu jo bodo vsi Hoteli hoteli imeti, Patent št. 24480 – knjižica, Patent št. 24480 - prosojni prikaz.

Finančni načrt za leti 2021 in 2022

Pripravili:

Rudi Klarič, ustanovitelj

Ljudmila Obreza, direktorica​

Svet Zavoda Vest

Ester Klarič, predsednica

Podgozd, dne  24. 3. 2021

Arhivska številka: N1/2-2-477

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.