OKNA

Iskalnik

Okno:

Sem&vem Zavod Vest

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebinska enota:

Seznam vsebinske enote:

AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST • 24.06.2016 • AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 • 24.06.2016 • POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

PROGRAM DELA - DELOVNI NAČRT ZA LETO 2014 • 24.06.2016 • PROGRAM DELA - DELOVNI NAČRT ZA LETO 2014

USTANOVITELJ • 24.06.2016 • PREDSTAVITEV

USTANOVNI DOKUMENTI • 24.06.2016 • ZAVOD VEST - STATUT

OSNOVNI PODATKI

24.06.2016

Tema:

AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST

 

Vsebina

AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST

Na podlagi 8. člena Zakona o Zavodih (Ur. l. RS, št. 12-481/1991, 45-1735/1994, 8-379/1996, 36-1687/2000 in 127-5348/2006) sprejme ustanovitelj Rudi Klarič, Podgozd 5, 1292 Ig, naslednji

 

AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST

zavod za raziskovanje izvora, pomena in načinov udejanjanja vesti

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

ZAVOD VEST, zavod za raziskovanje izvora, pomena in možnosti uporabe vesti za   pospeševanje samozdravljenja, varovanja zdravja in spodbujanje ustvarjalnosti - v nadaljevanju ZAVOD - je zasebni zavod, ustanovljen na način in pod pogoji, ki veljajo za zavode in kot jih predpisuje Zakon o Zavodih (v nadaljevanju ZZ) na področju Republike Slovenije. ZAVOD je ustanovljen za opravljanje humanitarnih in drugih dejavnosti, katerih cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Dejavnost se izvaja predvsem na področju humanistike, s prizadevanjem za pojasnjevanje možnosti oziroma implementacijo praktične uporabe pojma vesti pa posega tudi na področja vseh drugih dejavnosti. Z izvajanjem te dejavnosti ZAVOD nima namena konkurirati nobeni drugi dejavnosti, saj gre izključno samo za pomoč oziroma podporo zvišanju kakovosti, doseganju medsebojne uglašenosti in dolgoročnega smisla vseh dejavnosti.

2. člen

Ustanovitelj ZAVODA:  Rudi Klarič, Podgozd 5, 1292 Ig

3. člen

ZAVOD je ustanovitelj ustanovil z namenom, da si odpre kar najširše možnosti za nadaljevanje svojega avtorskega razvojno-raziskovalnega življenjskega dela na področju vesti. Najpomembnejši del dejavnosti ZAVODA je raziskava načinov za ustvarjanje energijskega polja, ki ga je mogoče ustvarjati s čisto vestjo. Pri tem gre predvsem za zagotavljanje kar najbolj ugodnih razmer za ustvarjanje pripomočkov, orodij in storitev za zavestno pospeševanje uveljavitve in udejanjanja vesti in praktične uporabe vesti na vseh področjih življenja in dela.

V ta namen si bo ustanovitelj prizadeval, da s pomočjo javnosti, zasebnih in državnih organizacij in ustanov in vseh osebnostno zainteresiranih združi ustvarjalna in denarna sredstva za kar največjo javno afirmacijo veljave vesti in njeno praktično uporabo na vseh področjih življenja in dela.

 

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

4. člen

Ime zavoda je:

ZAVOD VEST, zavod za raziskovanje izvora, pomena in načinov udejanjanja vesti

Skrajšano ime je:

ZAVOD VEST

5. člen

 

Poslovni naslov zavoda je:

Podgozd 5, 1292 Ig

Sedež zavoda je:

Podgozd

 

III. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen

Širši namen ZAVODA je z zasnovo in izdelavo avtorskih del čiste vesti zagotoviti šolstvu, zdravstvu, gospodarstvu, pravosodju, kulturi, znanosti, športu in ostalim zainteresiranim na multimedijski način izražene vsebine z miselnimi spodbudami za ustvarjanje energijskega polja čiste vesti oziroma kar najbolj ugodnih razmer za hitrejšo in bolj učinkovito razumevanje in praktično uporabo pojma vest.

Klasifikacija dejavnosti:

Q/88.991 dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij – glavna dejavnost

C/18.130 priprava za tisk in objavo

C/18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

G/47.190 druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

G/47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu

G/47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

J/58.110 izdajanje knjig

J/58.130 izdajanje časopisov

J/58.140 izdajanje revij in druge periodike

J/58.190 drugo založništvo

J/59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J/59.120 post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J/59.130 distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

J/61.100 telekomunikacijske dejavnosti po vodih

J/61.200 brezžične telekomunikacijske dejavnosti

J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

J/63.120 obratovanje spletnih portalov

J/63.990 drugo informiranje

M/70.210 dejavnost stikov z javnostjo

M/70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje

M/72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

M/73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja

M/74.300 prevajanje in tolmačenje

M/74.900 drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj

P/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje

R/93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S/96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

ZAVOD lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja ZAVODA.

ZAVOD lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

7. člen

Dejavnost ZAVODA lahko spremeni samo ustanovitelj. ZAVOD lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.

Vse naloge, ki jih opravlja ZAVOD, morajo biti v skladu s strategijo in namenom delovanja, ki jo letno ali pogosteje določa ustanovitelj z mesečnim, pol letnim ali letnim sklepom. Strategija, načrt in posledično vsi pisni sklepi morajo biti v skladu z določili tega akta o ustanovitvi ZAVODA.

 

IV. DOLOČBE O ORGANIH ZAVODA

 

Ustanovitelju podrejeni organi ZAVODA so naslednji:

-   Svet zavoda

-   Direktor

-   Strokovni svet

 

Ustanovitelj lahko ustanavlja tudi druge organe v skladu s svojimi potrebami in statutom.

Ustanoviteljske oziroma vsebinske cilje zavoda v odnosih z javnostjo in poslovnimi partnerji predstavlja in zastopa ustanovitelj.

Ustanovitelj odloča  o porabi vseh sredstev, ki jih ZAVOD pridobi za opravljanje svojega poslanstva.

 

4.1 Svet zavoda

8. člen

Svet zavoda je kolegijski organ, ki v skladu s hotenji ustanovitelja upravlja ZAVOD in sestoji iz praviloma 3 članov. Člani so: en predstavnik ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda ter en predstavnik uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Dokler zavod nima zaposlenih, v svetu zavoda ni predstavnika delavcev zavoda.

Člane sveta zavoda in predsednika sveta imenuje ustanovitelj sam. Mandat članov sveta je štiri leta. Po preteku mandata so člani sveta lahko imenovani ponovno.

9. člen

Svet v soglasju z ustanoviteljem obravnava in sprejema:

-    statut,

-    splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

-    programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,

-    določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,

-    predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

-    daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

-    opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili    zavoda določene zadeve.

-    druge splošne akte, če ni s tem aktom določeno, da jih sprejme direktor.

10. člen

Svet opravlja svoje delo na rednih in izrednih sejah. Sklic seje sveta lahko predlagajo ustanovitelj, člani sveta, direktor in predsednik sveta. Redne seje se opravijo najmanj enkrat letno, izredne seje pa glede na izredni sklic s strani ustanovitelja, predsednika sveta, direktorja ali na pobudo člana sveta.

11. člen

Svet veljavno odloča, če se je seje udeležila več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino navzočih članov.

Sejo sveta je predsednik dolžan dokumentirati z zapisnikom.

12. člen

Predstavnik delavcev v svetu ter predstavnik uporabnikov storitev zavoda v svetu kandidirata na podlagi pisnega predloga kandidature. Kandidature sprejema, obravnava in potrjuje ustanovitelj.

13. člen

Posamezni član sveta je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu ZAVODA, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeleži več kot ene seje sveta.

14. člen

Predstavniku delavcev v svetu preneha mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen če:

-  mu preneha delovno razmerje v ZAVODU

-  je odpoklican

-  je ustanovitelj sprejel njegov odstop

-  nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.

15. člen

Če članu sveta preneha funkcija pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan, je ustanovitelj dolžan opraviti nadomestna imenovanja.

4.2 Direktor

16. člen

Direktor zavoda je poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa ZAVOD in je skupaj z ustanoviteljem podpisnik finančne in organizacijske dokumentacije in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj. Ustanovitelj lahko direktorico ali direktorja imenuje na osnovi lastne izbire, na osnovi predlogov sveta zavoda, predlogov strokovnega sveta ali javnega razpisa.

Mandat direktorja prične teči ob njegovem imenovanju in traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe lahko ustanovitelj isti osebi podeli nadaljnji mandat direktorja. Število mandatov iste osebe za direktorja ni omejeno.

17. člen

Ustanovitelj za direktorja izbere in imenuje kandidatko ali kandidata, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje:

-  najmanj 5-letno uspešno poklicno delovanje na področju bodisi prava, računovodenja oziroma vodenja zavoda ali             gospodarske družbe;

-  razumevanje in spoštovanje vestnega odnosa do dela;

-  znanje najmanj enega tujega jezika;

-  ustanovitelj glede na delovne načrte v posameznem mandatu lahko določi tudi dodatne pogoje.

18. člen

Pristojnosti in naloge direktorja so:

-     opravljanje prevzetih obveznosti v skladu s hotenji, cilji in načrti ustanovitelja;

-     sklicevanje in vodenje sestankov sveta zavoda;

-     odgovornost za udejanjanje odločitev sveta zavoda;

-     podpisovanje pogodb, sporazumov in drugih aktov;

-     izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti    zaposlenih skladno z zakonom in drugimi akti:

-     priprava predloga programa dela in razvoja za obravnavo na svetu zavoda;

-     poročanje o izvajanju letnega programa dela;

-     priprava predloga finančnega načrta in zaključnega računa;

-     druge naloge skladno z zakonom, cilji in načrti ustanovitelja in splošnimi akti  ZAVODA.

19. člen

Če direktor s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu ZAVODA ali če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom, ga ustanovitelj lahko odpokliče. Ob odpoklicu ali odstopu direktorja ustanovitelj izbere novega direktorja bodisi na podlagi javnega razpisa, bodisi na to mesto imenuje kandidata, ki ga izbere in določi neposredno.

4.3 Strokovni svet

20. člen

Strokovni svet je neobvezni kolegijski posvetovalni organ, ki obravnava strokovno zahtevnejša vprašanja s področja delovanja zavoda. Ustanovitelju, direktorju in svetu zavoda je v strokovno pomoč glede zahtevnejših strokovnih odločitev pri vodenju zavoda.

Strokovni svet sestavljajo praviloma štirje člani: dva predstavnika ustanovitelja in en zunanji strokovnjak, ki ga tudi imenuje in razrešuje ustanovitelj. Zaposleni imajo pravico v strokovni svet  imenovati enega člana.

21. člen

Način dela in konstituiranje strokovnega sveta mora biti določen v poslovniku o delu strokovnega sveta. Direktor na mnenja strokovnega sveta ni vezan. Strokovni svet nima pravice usmerjati direktorja.

22. člen

Mandat posameznega člana strokovnega sveta je največ 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja na predlog ustanovitelja. Posamezni član sveta je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu ZAVODA, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeleži več kot ene seje sveta.

 

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV, ZAČETEK DELA IN VIRI DOHODKA ZA DELO ZAVODA

 

23. člen

 

ZAVOD pridobiva sredstva za svoje delo iz:

-     sredstev ustanovitelja;

-     opravljanja lastne dejavnosti;

-     razpisov državnih organov ter z mednarodnimi razpisi;

-     s plačili za storitve;

-     s prodajo blaga in storitev na trgu;

-     drugi viri - dotacije, donacije, darila, sponzorji, prostovoljni prispevki,

zapuščine, volila …

Za začetek poslovanja zavoda zagotovi ustanovitelj sredstva v višini 100,00 EUR, ki preidejo v last zavoda kot sredstva zavoda.

Računovodsko vodenje mora zagotoviti tako evidentiranje prilivov in porabe sredstev, da je zagotovljena preglednost prilivov in namenskost porabe sredstev.

 

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

 

24. člen

 

ZAVOD je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun. ZAVOD odgovarja za svoje delo z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

 

VII. DOLOČBE O ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

 

25. člen

O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki in o kritju primanjkljaja odloča ustanovitelj. Presežek prihodkov nad odhodki sme ZAVOD uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih ali za investicije, ki jih v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda v soglasju z ustanoviteljem določi svet zavoda.

Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije ZAVOD z rebalansom letnega finančnega načrta in s sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga. Za obveznosti ZAVODA, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelj ne odgovarja.

26. člen

ZAVOD preneha z delovanjem na podlagi sklepa ustanovitelja. V sklepu prenehanja delovanja ustanovitelj odloči tudi o nadaljnjem razpolaganju z morebitnim preostalim premoženjem ZAVODA.

 

V Ljubljani, 7.12.2011

Ustanovitelj ZAVODA:

Rudi Klarič

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2020 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.