OKNA

Iskalnik

Okno:

Sem&vem Zavod Vest

PISAVA:  A-  A•  A+

Vsebinska enota:

Seznam vsebinske enote:

10.03.2021
AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST IZ LETA 2019:
AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST – 2019

24.06.2016
STATUT ZAVODA VEST:
ZAVOD VEST - STATUT

24.06.2016
USTANOVITELJ:
PREDSTAVITEV

OSNOVNI PODATKI

10.03.2021

Tema:

AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST IZ LETA 2019

Vsebina

AKT O USTANOVITVI ZAVODA VEST – 2019

Na podlagi 2. in 8. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) sprejme ustanovitelj Rudi Klarič, Podgozd 5, 1292 Ig, naslednji:

AKT O USTANOVITVI
ZAVODA VEST

I.          SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Zavod Vest (v nadaljnem besedilu tudi ZV) je zasebni zavod za raziskovanje vestnosti in vsega, kar je povezano z vestjo oziroma človečnostjo. Ustanovljen je na način in pod pogoji, ki veljajo za zavode, kot jih predpisujeta Zakon o Zavodih in pod pogoji, ki veljajo za nevladne organizacije po Zakonu o nevladnih organizacijah na področju Republike Slovenije.

Ustanovljen je za opravljanje dejavnosti na področju kulture, humanitarnih dejavnosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin in drugih dejavnosti, katerih namen ni pridobivanje dobička. Delovanje ZV obsega zasnovo in izvedbo avtorskih del, storitev in stvaritev, ki služijo: pospeševanju razvoja kulture in ohranjanju kulturne dediščine; spodbujanju dejanskega spoštovanja in varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin; spodbujanju ustvarjalnosti; omogočanju osebne samopomoči na področju višanja praktične kakovosti življenja in višanja ravni duhovne prebujenosti (zavesti); pospeševanju osebnega razvoja; spodbujanju naravnega samozdravljenja in osebnega varovanja zdravja s praktično uporabo višje ravni duhovne prebujenosti in prisebnosti.

Zavod Vest s svojo raziskovalno dejavnostjo posega na vsa področja življenja in dela. Spodbuja načrtno raziskovanje in razumevanje pomena osebne vestnosti in osebne odgovornosti v vseh dejavnostih. Dejavnost poteka z uporabo humanistike z namenom omogočanja praktične uporabe pojmov vesti in vestnosti in večjega osebnega zavedanja človekovih pravic. Uresničevanje ustanovnih namenov poteka predvsem s pomočjo uporabe medijev in književnih, avdiovizualnih in spletnih vsebin.

Delovanje Zavoda Vest – kot nevladne organizacije – je namenjeno tudi pospeševanju poglobljenega razumevanja in odgovornega praktičnega uveljavljanja pomena 104. in 113. člena Ustave RS. Gre za spodbujanje učinkovitega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zakonodajni, sodni in izvršilni veji oblasti in na vseh ravneh uradnega odločanja v javnih oziroma državnih ustanovah.

2. člen

Ustanovitelj Zavoda Vest je Rudi Klarič, Podgozd 5, 1292 Ig

Zavod Vest je ustanovitelj ustanovil z namenom, da si odpre kar najširše možnosti za nadaljevanje svojega avtorskega razvojno-raziskovalnega življenjskega dela na področju zavestne osebne uporabe vesti.

Najpomembnejši del ustanoviteljevega osebnostnega delovanja skozi Zavod Vest je raziskava načinov za dejansko ustvarjanje (s)miselnega energijskega polja (medčloveškega vzdušja), ki ga je mogoče ustvarjati izključno samo s čisto vestjo.

Pri izvajanju vseh svojih dejavnosti Zavod Vest uporablja ustanoviteljev avtorski pristop za osebno samopomoč Sem&vem® – (s)miselna in varovalna energijska metoda. Z uporabo in razvojem ustanoviteljevega pristopa si Zavod Vest prizadeva zagotavljati kar najbolj ugodne razmere za ustvarjanje pripomočkov, orodij, storitev in stvaritev za osebno samopomoč z namenom višanja osebne ravni duhovne prebujenosti za višjo osebno kakovost življenja. V ta namen si ustanovitelj prizadeva, da s pomočjo javnosti, zasebnih in državnih organizacij, podjetij in ustanov in vseh zainteresiranih oseb združi ustvarjalna in denarna sredstva za kar največjo javno afirmacijo veljave vesti in njeno splošno in osebno udejanjanje v vsakodnevni življenjski praksi.

3. člen

Udejanjanje ustanovnega namena Zavoda Vest poteka s spodbujanjem priprave, izdelave in zagotavljanjem dostopnosti avtorskih del čiste vesti. Z deli čiste vesti si Zavod Vest prizadeva na književni način in z multimedijskimi predstavami in prireditvami, zainteresiranim osebam posredovati duhovne miselne spodbude za ustvarjanje osebnega (s)miselnega energijskega polja čiste vesti.

Zavod Vest podpira izključno samo zasnovo, izdelavo in objavo avtorskih del, v katerih ustavni pojem vest (v skladu s 104. in 113. členom Ustave RS) po človečnosti, vsebini in nadčasovnemu smislu dobronamerno prevladuje nad trenutno kulturo, znanjem, običaji, čustvi, političnimi, verskimi, kulturnimi, pravnimi in ostalimi začasnimi družbenimi in osebnimivrednotami. V smislu spoštovanja in varovanja z Ustavo RS zajamčenih človekovih pravic ZV podeljuje nadčasovnim avtorskim delom varovani znak: delo čiste vesti®.Izbor del za podelitev priznanja delo čiste vesti® lahko predlaga vsakdo, o podelitvi znaka za posamezno avtorsko delo ali dosežek pa odloča ustanovitelj osebno po svoji vesti.

Ustanovitelj lahko imenuje komisijo za podelitev priznanja delo čiste vesti®. Za primer, da odločitev prepusti komisiji, mora ustanovitelj o načelih in načinih podeljevanja znaka pripraviti Kodeks, ki ga je zadevna komisija dolžna upoštevati pri delu in odločanju.

II.         IME IN SEDEŽ ZAVODA VEST

4. člen

Ime zavoda opisuje in ponazarja namen zavoda – raziskovanje vesti in vestnosti na vseh področij življenja in dela:

a. izvorov

b. smislov

c. namenov

d. načinov

e. dejanj

Ime zavoda je:          Zavod Vest – zavod za raziskovanje vesti in vestnosti – izvorov • smislov • namenov • načinov •                                       dejanj

Skrajšano ime:         Zavod Vest

Grafično podobo in oblikovanje naslova Zavoda Vest ustanovitelj določi v posebnem dokumentu po naslednjem vzorcu:

Polno ime
ZAVOD VEST
ZAVOD ZA RAZISKOVANJE VESTI IN VESTNOSTI
IZVOROV • SMISLOV • NAMENOV • NAČINOV • DEJANJ
Skrajšano:
ZAVOD VEST
Prevod v angleščini:
ZAVOD VEST
The Conscience Institute
Institute for the research on conscience and conscientiousness
origins • senses • purposes • approaches • deeds
Skrajšano:
ZAVOD VEST
The Conscience Institute

5. člen

Sedež zavoda je v kraju: Podgozd

III.       DEJAVNOSTI ZAVODA VEST

6. člen

Zavod izvaja sledeče dejavnosti:
Q/88.991 dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij – glavna dejavnost
C/18.130 priprava za tisk in objavo
C/18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.190 druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G/47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G/47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J/58.110 izdajanje knjig
J/58.130 izdajanje časopisov
J/58.140 izdajanje revij in druge periodike
J/58.190 drugo založništvo
J/59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120 post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj J/59.130 distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140 kinematografska dejavnost
J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J/61.100 telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J/61.200 brezžične telekomunikacijske dejavnosti
J/62.010 računalniško programiranje
J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 obratovanje spletnih portalov
J/63.910 dejavnost tiskovnih agencij
J/63.990 drugo informiranje
M/69.103 druge pravne dejavnosti
M/70.210 dejavnost stikov z javnostjo
M/70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike M/73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.100 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M/74.300 prevajanje in tolmačenje
M/74.900 drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.010 umetniško uprizarjanje
R/90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 umetniško ustvarjanje
R/91.012 dejavnost arhivov
R/93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/96.040 dejavnosti za nego telesa
S/96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Zavod Vest lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja Zavoda Vest.

Zavod Vest lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je ustanovljen.

7. člen

Dejavnost Zavoda Vest lahko spremeni samo ustanovitelj. Zavod Vest lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod, društvo ali podjetje s soglasjem ustanovitelja. Vse naloge, ki jih opravlja Zavod Vest, morajo biti v skladu s strategijo in namenom delovanja, ki jo letno ali pogosteje določa ustanovitelj z mesečnim, pol letnim ali letnim sklepom. Strategija, načrt in posledično vsi pisni sklepi morajo biti v skladu z določili tega Akta o ustanovitvi Zavoda Vest.

IV.       DOLOČBE O ORGANIH ZAVODA VEST

8. člen

Ustanovitelju neposredno podrejeni organi Zavoda Vest so naslednji:
-  svet zavoda
-  direktorica ali direktor
-  strokovni svet
Ustanovitelj lahko ustanavlja tudi druge organe oziroma enote v skladu s svojimi potrebami Ustanovnim aktom in statutom. Ustanoviteljske oziroma vsebinske cilje Zavoda Vest v odnosih z javnostjo in poslovnimi partnerji predstavlja in zastopa ustanovitelj. Ustanovitelj odloča o porabi vseh sredstev, ki jih Zavod Vest pridobi za opravljanje svojega poslanstva.

4.1 Svet zavoda

9. člen

Svet zavoda je kolegijski organ, ki v skladu s hotenji ustanovitelja upravlja Zavod Vest in sestoji iz naslednjih članov: predstavnica ali predstavnik ustanovitelja, predstavnica ali predstavnik delavcev zavoda ter predstavnica ali predstavnik uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Dokler Zavod Vest nima zaposlenih, v Svetu zavoda ni predstavnice ali predstavnika delavcev Zavoda Vest. Člane Sveta zavoda in predsednice ali predsednika sveta imenuje ustanovitelj. Mandat članov Sveta zavoda je časovno neomejen. Mandat članom preneha v primerih, kot je navedeno v 13. in 14. členu tega Akta o ustanovitvi. Na vsakem sestanku Sveta zavoda je obvezna prisotnost ustanovitelja in direktorice ali direktorja.

10. člen

Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem obravnava, sprejema, predlaga:
 • statut
 • splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje
 • finančni načrt in zaključni račun Zavoda Vest
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti
 • daje ustanovitelju in direktorici ali direktorju Zavoda Vest predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
 • opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve
 • sprejema druge splošne akte, v soglasju z ustanoviteljem in direktorico ali direktorjem

11. člen

Svet zavoda opravlja svoje delo na rednih in izrednih sejah. Sklic seje Sveta zavoda lahko predlagajo ustanovitelj, člani Sveta zavoda, direktorica ali direktor in predsednica ali predsednik Sveta zavoda. Redne seje se opravijo najmanj enkrat letno, izredne seje pa glede na izredni sklic s strani ustanovitelja, predsednice ali predsednika Sveta zavoda, direktorice ali direktorja ali na pobudo članice ali člana Sveta Zavoda.

12. člen

Svet zavoda veljavno glasuje, če se je seje udeležila več kot polovica njegovih članic in članov, sklepe pa sprejema z večino navzočih članic in članov. Sejo Sveta zavoda je predsednica ali predsednik dolžna(an) dokumentirati z zapisnikom.

13. člen

Predstavnica ali predstavnik delavcev v Svetu zavoda ter predstavnica ali predstavnik uporabnikov storitev Zavoda Vest v Svetu zavoda kandidirata na podlagi pisnega predloga kandidature. Kandidature sprejema, obravnava in potrjuje ustanovitelj.

14. člen

Posamezna članica ali član Sveta zavoda lahko odstopi ali je odpoklican(a) v primeru, da s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavoda Vest, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeleži več kot ene Seje sveta.

15. člen

Predstavnici(ku) delavcev v Svetu zavoda preneha mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen če:

 • ji ali mu preneha delovno razmerje v Zavodu Vest
 • je odpoklican(a)
 • je ustanovitelj sprejel njen ali njegov odstop
 • nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v Svetu zavoda.

16. člen

Če članici ali članu Sveta zavoda preneha funkcija pred potekom časa, za katerega je bil(a) izvoljen(a) oziroma imenovan(a), je ustanovitelj dolžan opraviti nadomestna imenovanja.

4.2 Direktorica ali direktor

17. člen

Direktorica ali direktor Zavoda Vest je poslovodni organ, ki vodi delo in poslovanje, samostojno in neomejeno poslovno predstavlja in zastopa Zavod Vest in je skupaj z ustanoviteljem podpisnica ali podpisnik finančne, pravne in organizacijske dokumentacije in je odgovorna ali odgovoren za zakonitost dela Zavoda Vest. Direktorico ali direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj. Ustanovitelj lahko direktorico ali direktorja imenuje na osnovi lastne izbire, na osnovi predlogov Sveta zavoda, predlogov Strokovnega sveta ali javnega razpisa. Mandat direktorice ali direktorja prične teči z datumom njegovega imenovanja in časovno ni omejen. Za prenehanje mandata direktorice ali direktorja se uporablja 19. člen tega Akta o ustanovitvi.

18. člen

Ustanovitelj za direktorico ali direktorja izbere in imenuje kandidatko ali kandidata, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje:

 • osebnostni interes za področje raziskovanja pomena in načina udejanjanja človečnosti, prostovoljske in humanitarne dejavnosti
 • osebnostni interes za področje praktičnega uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin in spoštovanje Ustave RS
 • razumevanje in spoštovanje vestnega odnosa do življenja in dela
 • znanje najmanj enega tujega jezika
 • ustanovitelj glede na delovne načrte v posameznem mandatu lahko določi tudi dodatne pogoje

19. člen

Pristojnosti in naloge direktorice ali direktorja so:
 • opravljanje prevzetih obveznosti v skladu s hotenji, cilji in načrti ustanovitelja
 • sklicevanje in vodenje sestankov Sveta zavoda
 • odgovornost za udejanjanje odločitev Sveta zavoda
 • podpisovanje pogodb, sporazumov in drugih aktov
 • izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti zaposlenih skladno z zakonom in drugimi akti
 • priprava predloga programa dela in razvoja za obravnavo na Svetu zavoda
 • poročanje o izvajanju letnega programa dela
 • priprava predloga finančnega načrta in zaključnega računa
 • druge naloge skladno z zakonom, cilji in načrti ustanovitelja in splošnimi akti Zavoda Vest.

20. člen

Če direktorica ali direktor s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavoda Vest ali če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom, jo ali ga ustanovitelj lahko odpokliče.

Ob odpoklicu ali odstopu direktorice ali direktorja ustanovitelj izbere novo direktorico ali direktorja bodisi na podlagi javnega razpisa, bodisi na to mesto imenuje kandidatko ali kandidata, ki ga izbere in določi neposredno.

4.3 Strokovni svet

21. člen

Strokovni svet je neobvezni kolegijski posvetovalni organ, ki obravnava strokovno zahtevnejša vprašanja s področja delovanja Zavoda Vest.

Ustanovitelju, direktorici ali direktorju in Svetu zavoda je v strokovno pomoč glede zahtevnejših strokovnih odločitev pri vodenju Zavoda Vest.

Strokovni svet sestavljajo praviloma trije člani: dve predstavnici ali predstavnika ustanovitelja in ena zunanja strokovnjakinja ali strokovnjak, ki ga tudi imenuje in razrešuje ustanovitelj. Zaposleni imajo pravico v Strokovni svet imenovati eno članico ali člana, v tem primeru ima Strokovni svet štiri člane.

22. člen

Način dela in konstituiranje Strokovnega sveta mora biti določen v poslovniku o delu Strokovnega sveta.

Direktorica ali direktor na mnenja Strokovnega sveta nista vezana. Strokovni svet nima pravice usmerjati direktorice ali direktorja.

23. člen

Mandat posamezne članice ali člana Strokovnega sveta je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja na predlog ustanovitelja.

Posamezna članica ali član Strokovnega sveta je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu Zavoda Vest, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem aktom ali če se neupravičeno ne udeleži več kot ene seje Strokovnega sveta.

V.        SREDSTVA ZA USTANOVITEV, ZAČETEK DELA IN VIRI DOHODKA ZA DELO ZAVODA VEST

24. člen

Zavod Vest pridobiva sredstva za svoje delo iz:
 • sredstev ustanovitelja
 • opravljanja lastne dejavnosti
 • razpisov državnih organov ter z mednarodnimi razpisi
 • s plačili za storitve
 • s prodajo blaga in storitev na trgu
 • dotacije, donacije, darila, sponzorji, prostovoljni prispevki
 • zapuščine, volila ...
 • drugi zakoniti viri

Za začetek poslovanja Zavoda Vest je ustanovitelj zagotovil sredstva v višini 100,00 EUR, ki so prešla v last zavoda kot sredstva Zavoda Vest.

Računovodsko vodenje mora zagotoviti tako evidentiranje prilivov in porabe sredstev, da je zagotovljena preglednost prilivov in namenskost porabe sredstev.

VI.       PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA VEST V PRAVNEM PROMETU

25. člen

Zavod Vest je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod Vest odgovarja za svoje delo z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

VII. DOLOČBE O ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA VEST

26. člen

O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki in o kritju primanjkljaja odloča Svet zavoda v skladu s programom dela in finančnim načrtom Zavoda Vest in v soglasju z ustanoviteljem.

Presežek prihodkov nad odhodki sme Zavod Vest uporabiti le za doseganje svojega namena in v tem okviru ali za opravljanje in razvoj dejavnosti v naslednjih letih ali za investicije, ki jih v skladu s programom in finančnim načrtom Zavoda Vest v soglasju z ustanoviteljem določi Svet zavoda.

Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije Zavod Vest z rebalansom letnega finančnega načrta in s sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga.

Za obveznosti Zavoda Vest, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelj ne odgovarja.

27. člen

Zavod Vest preneha z delovanjem na podlagi sklepa ustanovitelja ali iz razlogov, kot jih določa zakon.

V primeru prenehanja zavoda, po poravnavi vseh obveznosti, se premoženje Zavoda Vest prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom. V primeru prenehanja zavoda po odločitvi ustanovitelja takšno nevladno organizacijo določi ustanovitelj.

28. člen

Ta akt začne veljati z dnem podpisa ustanovitelja Zavoda Vest, s čimer preneha veljati akt o ustanovitvi z dne 7. 12. 2011

V Ljubljani, 31. 1. 2019
Ustanovitelj Zavoda Vest:
Rudi Klarič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Na vrh

delo ciste vesti

vrednost naših del je bistveno višja od njihove cene

Copyright © 2007 - 2022 Cultura Europaea d.o.o. Vse pravice pridržane.

Ponatis vsebin je dovoljen samo na osnovi pisnega soglasja avtorja.

Za citiranje posameznih delov vsebin je potrebno navesti avtorja.